Na této stránce přinášíme přehled o nejvýznamnějších projektech LÍSKY, které jsme realizovali nebo v současné době realizujeme.

Ilustrační foto, zdroj: Ekocentrum Chrpa při DDM Uherský Brod

Ilustrační foto, zdroj: Ekocentrum Chrpa při DDM Uherský Brod

Projekty realizované v roce 2018

LÍSKA pokračuje v regionálním projektu POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji.

Cílem projektu je podpořit udržitelnou místní ekonomiku založenou na využívání přírodního a kulturního dědictví regionu, tradičních a environmentálně šetrných výrobků.

V rámci projektu probíhá setkávání organizací, které se zabývají podporou místních výrobců, setkávání a workshopy pro regionální výrobce, dny otevřených dveří či exkurze u výrobců a farmářů v regionu, osvětové akce, školní farmářské dny, exkurze a programy pro děti, rodiny s dětmi i seniory, vydáváme noviny Poctivě vyrobené.

Více informací na www.poctivevyrobene.cz a facebookovém profilu Poctivě vyrobené.

Projekty realizované v roce 2017

Odkud se bere jídlo (leden – listopad 2017)

Cílem projektu je vytvořit a poskytnout školám a školským zařízením metodickou podporu v EVVO, s aspektem na udržitelnou místní ekonomiku a posílení místních partnerství, obohatit metodické zázemí a pokračovat v osvětě tématu.

Aktivity projektu:

  • vytvoření a ověření výukového programu pro žáky v podobě exkurze na farmu,
  • realizace Školního farmářského dne ve školách,
  • vytvoření metodiky k realizaci tematického dne Odkud se bere jídlo ve školách,
  • vydání dvou čísel novin Poctivě vyrobené.

LÍSKA pokračuje v regionálním projektu POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji.

Cílem projektu je podpořit udržitelnou místní ekonomiku založenou na využívání přírodního a kulturního dědictví regionu, tradičních a environmentálně šetrných výrobků. V rámci projektu probíhá setkávání organizací, které se zabývají podporou místních výrobců, soutěž o titul Regionální výrobce podporující místní ekonomiku, workshopy pro regionální výrobce, dny otevřených dveří či exkurze u výrobců a farmářů v regionu, osvětové akce, programy pro děti, rodiny s dětmi i seniory, vydáváme noviny Poctivě vyrobené.

Aktuální informace na www.poctivevyrobene.cz a facebookovém profilu Poctivě vyrobené.

 

Pomozte nám zachránit farmáře!

Agrární komora Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem vypracovala pilotní projekt, zaměřený na zvýšení informovanosti žáků základních škol o možnostech studia v oborech se zemědělským zaměřením.

Výstupem projektu jsou dvě elektronické E-knihy, které interaktivní formou přibližují žákům život na zemědělské farmě, využívání moderní techniky a nejnovějších technologií v zemědělském provozu.  Za posledních 20 let došlo v zemědělství k velkým změnám. Snížil se počet pracovníků, zvýšila se specializace podniků a soukromých farem, rozšířil se počet výrobních zaměření, přičemž se snížila pracovní náročnost. Vzhledem k tomu, že půdu jako výrobní nástroj nelze přestěhovat nikam do zahraničí, jako třeba strojírenskou výrobu, zaměřují výzkumné, vývojářské a výrobní firmy stále více svou pozornost na zemědělství.

Pro žáky 8. – 9. tříd byl vytvořen a pilotně ověřen vzdělávací a osvětový program. Hlavním tématem je zvýšení pozitivního vnímání zemědělství, s aspektem na volbu povolání, propagace regionálních produktů, osvěta a propagace environmentálně šetrného zemědělského hospodaření. Program tvoří beseda ve škole a exkurze k zemědělským a potravinářským výrobcům pro 2 třídy žáků

V říjnu až listopadu strávili žáci osmých a devátých tříd z 8 základních škol našeho kraje vždy jeden den na farmě, kde se seznámili s rostlinnou a živočišnou výrobou, měli možnost porovnat klasické a ekologicky zaměřené provozy a zároveň poznat každodenní život lidí, kteří se rozhodli vykonávat tuto profesi. V dalším dnu pro ně byla připravena čtyřhodinová beseda s lektory. První část besedy byla o zemědělství, včetně výukového programu a ukázky E-knihy, ve druhé části je kariérní poradce Úřadu práce provedl nabídkou škol se zemědělskými obory a trhem práce.

Cílem projektu je vzbudit v mladých lidech zájem podílet se vlastní prací na utváření udržitelné krajiny, na výrobě zdravých potravin a na ochraně zemědělské půdy, jejíž úrodnost by měla zůstat zachována i pro další generace.

Projekt „Pomozte nám chránit farmáře!“ byl díky svým širokým a zajímavým aktivitám všemi zúčastněnými vnímán jako vysoce prospěšný, a proto byl v inovované podobě zpracován a předložen v rozšířené podobě na Ministerstvo zemědělství pro své pokračování v roce 2018.

www.zachrantefarmare.cz

 

Projekty realizované v roce 2016

Informační, osvětové a výukové materiály LÍSKY

Cílem projektu je posilovat environmentálně odpovědné jednání a přátelštější přístup dětí i dospělých k životnímu prostředí regionu prostřednictvím příkladů dobré praxe a příběhů, inspirací a námětů na konkrétní aktivity ve školách i činností ve prospěch ochrany přírody, péče o životní prostředí, udržitelné výroby a spotřeby a šetrné turistiky.

V lískovém edičním centru Oříšek byly připraveny a vydány dvě čísla novin Poctivě vyrobené 6 a 7/2016, http://www.liska-evvo.cz/doc/poctive-vyrobene , diář LÍSKY 2016-2017, 4 metodické listy POLY a půda pro pedagogy MŠ na podporu polytechnického vzdělávání, publikace Objevujeme a pozorujeme přírodu se skřítkem Lískáčkem, dvě knížečky říkánek Skřítci a skřítušky z lískového lesa, Skřítci a skřítušky z ovocného sadu.

 

 

Projekty realizované v roce 2014 a 2015

POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji

(duben – listopad 2015)

Cílem projektu je podpořit udržitelnou místní ekonomiku založenou na využívání přírodního a kulturního dědictví regionu, tradičních a environmentálně šetrných výrobků.

Aktivity projektu:

Mapování spotřebitelů (veřejné mínění z hlediska spotřeby a užívání místních výrobků), srovnání s výsledky z roku 2014.

Setkání organizací, které se zabývají podporou místních výrobců - platforma pro vzájemnou spolupráci v rámci udržitelné ekonomiky.

2. ročník soutěže o titul Regionální výrobce podporující místní ekonomiku (vyhlášení, předání certifikátů).

Workshop pro regionální výrobce - účastníky soutěže, téma udržitelný a „zelený“ marketing (ve spolupráci s UTB Zlín).

Vydání 2 čísel novin Poctivě vyrobené, náklad 2000 ks/číslo.

Aktualizace webových stránek www.poctivevyrobene.cz

Aktualizace FB profilu Poctivě vyrobené

uspořádání Dne otevřených dveří u výrobce v regionu

vydávání TZ, článků a zpráv do médií v regionu

vydání materiálů a propagačních předmětů (ověření marketingových nástrojů na podporu tématu)

osvětová akce Poctivě vyrobené se zapojením podpořených výrobců

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje v Podprogramu „Podpora ekologických aktivit v kraji“ v roce 2015 (PF04-15).

 

Jak učit POLY - rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání v mateřských školách.

1.7.2014 – 30.6.2015

Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj učitelů, vedoucích a řídících pracovníků mateřských škol v oblasti kurikulární reformy prostřednictvím dostupných, kvalitních a zajímavých vzdělávacích programů a stáží pro oblast polytechnického vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Ke každému tématu byla vytvořena sada pomůcek a 10 metodických listů. Mateřské školy si je mohou od září půjčovat ve Vsetíně v LÍSCE (www.liska-evvo.cz) či ve Vzdělávacím a informačním středisku ve Veselí n. M. (www.vis.bilekarpaty.cz), nebo si objednat výukový program Učíme se s POLY.

 

Bezpečně a zdravě do života – rozvoj kompetenci v základním a středním vzdělávání

(1.9.2014 – 31.7.2015)

Projekt poskytuje cílovým skupinám vzdělávací programy, workshopy, pomůcky a metodickou podporu pro rozvoj vzdělávání v oblastech dopravní výchova a zdravý životní styl v návaznosti na cíle RVP ZV, RVP GV a RVP SOV. Zvyšuje porozumění obsahu a pojetí dopravní výchovy a vzdělávání k zdravému životnímu stylu, rozšiřuje klíčové kompetence žáků, profesní kompetence pedagogů a dalších pracovníků, zlepšuje podmínky k využívání moderních metod a pomůcek, motivuje k dalšímu vzdělávání a spolupráci.

Projekt tvoří 5 klíčových aktivit:

KA 01. Zdravý pohyb

KA 02. Zdravá a bezpečná škola

KA 03 Prevence rizikových návyků

KA 04 Bezpečně na ulici

KA 05 Webové prostředí Bezpečně a zdravě do života 

Pro účastníky budou vytvořeny sady pomůcek a metodických textů, které podpoří rozvoj vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy.

Projekt realizuje Středisko volného času Klubko Staré Město, p.o.

Líska, o.s. je partnerem projektu a realizuje aktivitu 2 – Zdravá a bezpečná škola.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

K tématům byly vytvořeny pomůcky, texty a metodické listy. Sady jsou k zapůjčení ve Vsetíně LÍSCE (www.liska-evvo.cz) a ve Vzdělávacím a informačním středisku ve Veselí nad Moravou (www.vis.bilekarpaty.cz),
nebo si můžete objednat výukový program či exkurzi Odkud se bere jídlo (doporučeno pro žáky 3.-5. ročníku ZŠ).

 

POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji

Projekt zaměřený na zvýšení spolupráce a povědomí při posilování místní ekonomiky na území Zlínského kraje. Více informací zde.

Projekt je podpořen v rámci Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace Programu česko-švýcarské spolupráce.

 

Projekt Osvětové kampaně Lísky pro školy a veřejnost ve Zlínském kraji.

Cílem projektu je připravit a realizovat pro školy a veřejnost ve Zlínském kraji 5 osvětových kampaní. Kampaně zahrnují různorodé aktivity pro děti i dospělé: články a tiskoviny s radami a informacemi k tématu, metodické listy pro práci s dětmi, výukové programy, výstavy, semináře a exkurze, soutěže i zajímavá setkání na mnoha místech našeho regionu.

Více o kampaních zde.

Projekt je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

 

Vzdělávání pedagogů MŠ zaměřené na praktickou regionální polytechnickou výchovu, JAK FUNGUJE SVĚT.

1.7.2014 – 30.6.2015

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogů mateřských škol v oblasti praktické regionálně zaměřené polytechnické výchovy rozšířením nabídky akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vytvořením lektorského kurzu s možností expanze polytechnicky orientovaných programů do dalších mateřských škol.

Projekt Lipky Brno, Líska je partnerem projektu.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Z obsahu

Články

Jak učit POLY

Rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání v mateřských školách.

Vydali jsme pro Vás noviny Poctivě vyrobené ve Zlínském kraji.

Můžete je získat v Lísce nebo v našich členských střediscích.

Znáte ve vašem okolí tradiční řemeslníky, zemědělce či výrobce?

Využíváte jejich služeb či nakupujete jejich zboží? Pomozte nám prosím s dotazníkovým šetřením, které je součástí realizace projektu Poctivě vyrobené - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji.

POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji

Projekt zaměřený na zvýšení spolupráce a povědomí při posilování místní ekonomiky na území Zlínského kraje.

Přírodní zahrady při mateřských školách

V letech 2013 a 2014 jsme připravili celkem 6 projektových žádostí za více jak 10,5 mil. Kč pro vybudování přírodních zahrad při MŠ v obcích a městech Zlínského kraje.

Cestou informací, vzdělávání a osvěty k lidem i k přírodě - regionální informační, vzdělávací a poradenské centrum Lísky pro EVVO ve Zlínském kraji

Projekt je zaměřen na zkvalitnění programů a služeb v krajském systému EVVO ve Zlínském kraji prostřednictvím posílení organizační, personální a finanční kapacity Lísky.

Cesty za poklady ve Zlínském kraji

Hlavním záměrem projektu bylo využití geocachingu jako aktivity, která měla u veřejnosti, škol a dalších cílových skupin přispět k rozšiřování znalostí o životním prostředí ve Zlínském kraji.