Na této stránce přinášíme přehled o nejvýznamnějších projektech LÍSKY, které jsme realizovali nebo v současné době realizujeme.

Ilustrační foto, zdroj: Ekocentrum Chrpa při DDM Uherský Brod

Ilustrační foto, zdroj: Ekocentrum Chrpa při DDM Uherský Brod

Projekty realizované v roce 2018

LÍSKA pokračuje v regionálním projektu POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji.

Cílem projektu je podpořit udržitelnou místní ekonomiku založenou na využívání přírodního a kulturního dědictví regionu, tradičních a environmentálně šetrných výrobků.

V rámci projektu probíhá setkávání organizací, které se zabývají podporou místních výrobců, setkávání a workshopy pro regionální výrobce, dny otevřených dveří či exkurze u výrobců a farmářů v regionu, osvětové akce, školní farmářské dny, exkurze a programy pro děti, rodiny s dětmi i seniory, vydáváme noviny Poctivě vyrobené.

Více informací na www.poctivevyrobene.cz a facebookovém profilu Poctivě vyrobené.

 

Další vzdělávání školních koordinátorů EVVO v MŠ, ZŠ, SŠ a SVČ.

Cílem projektu je podpořit další vzdělávání, setkávání a výměnu zkušeností školních koordinátorů EVVO, absolventů specializačních studií a přípravu lektorů. Cíl bude naplněn prostřednictvím workshopu lektorů a vzdělávacích akreditovaných programů pro absolventy specializačních studií.

Aktivity projektu naplňují posílením kompetencí, sdílením inspirace a zkušeností, podporou motivace roli koordinátora EVVO ve školách a rozvojem spolupráce škol a SEV opatření Krajské koncepce EVVO i cíle Podprogramu. Potřeba celoživotního vzdělávání a setkávání koordinátorů EVVO, přínos pro práci i osobní rozvoj a profesní pohodu, jsou definovány při zpětné vazbě na vzdělávacích akcích i komunikaci v terénu. Realizace projektu posílí kontakty koordinátorů MŠ, ZŠ a SŠ navzájem i se SEV, umožní seznámení s novinkami v EVVO, publikacemi a pomůckami, podpoří komunitu koordinátorů, jako aktérů a aktivních hybatelů EVVO ve školách. Workshop pro lektory EVVO je součástí přípravy a plánování a je důležitý pro zpětnou vazbu i rozvoj lektorských dovedností. Zpracování a vydání Diáře 2018/2019, jako ověřeného nástroje informování a propagace EVVO, práci s koordinátory a lektory dále podpoří.

Naplněním cíle projektu přispějeme k prohloubení EVVO ve školách, podpoříme vytváření partnerství škol i spolupráci škol a neziskových organizací. Aktivity projektu mají dopad na vybrané cílové skupiny, koordinátorům EVVO ve školách poskytují znalosti a dovednosti pro pozici koordinátora ve škole, kvalitní metodické materiály, zázemí pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Lektoři EVVO získají prostor pro přípravu, hodnocení a další vzdělávání. Diář je ověřeným nástrojem informování a propagace pro školy, NNO, SEV a partnery v EVVO v našem regionu (5 ročníků).

Projekt je spolufinancován Zlínským krajem.

 

 

Projekty realizované v roce 2017

Odkud se bere jídlo (leden – listopad 2017)

Cílem projektu je vytvořit a poskytnout školám a školským zařízením metodickou podporu v EVVO, s aspektem na udržitelnou místní ekonomiku a posílení místních partnerství, obohatit metodické zázemí a pokračovat v osvětě tématu.

Aktivity projektu:

  • vytvoření a ověření výukového programu pro žáky v podobě exkurze na farmu,
  • realizace Školního farmářského dne ve školách,
  • vytvoření metodiky k realizaci tematického dne Odkud se bere jídlo ve školách,
  • vydání dvou čísel novin Poctivě vyrobené.

LÍSKA pokračuje v regionálním projektu POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji.

Cílem projektu je podpořit udržitelnou místní ekonomiku založenou na využívání přírodního a kulturního dědictví regionu, tradičních a environmentálně šetrných výrobků. V rámci projektu probíhá setkávání organizací, které se zabývají podporou místních výrobců, soutěž o titul Regionální výrobce podporující místní ekonomiku, workshopy pro regionální výrobce, dny otevřených dveří či exkurze u výrobců a farmářů v regionu, osvětové akce, programy pro děti, rodiny s dětmi i seniory, vydáváme noviny Poctivě vyrobené.

Aktuální informace na www.poctivevyrobene.cz a facebookovém profilu Poctivě vyrobené.

 

Pomozte nám zachránit farmáře!

Agrární komora Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem vypracovala pilotní projekt, zaměřený na zvýšení informovanosti žáků základních škol o možnostech studia v oborech se zemědělským zaměřením.

Výstupem projektu jsou dvě elektronické E-knihy, které interaktivní formou přibližují žákům život na zemědělské farmě, využívání moderní techniky a nejnovějších technologií v zemědělském provozu.  Za posledních 20 let došlo v zemědělství k velkým změnám. Snížil se počet pracovníků, zvýšila se specializace podniků a soukromých farem, rozšířil se počet výrobních zaměření, přičemž se snížila pracovní náročnost. Vzhledem k tomu, že půdu jako výrobní nástroj nelze přestěhovat nikam do zahraničí, jako třeba strojírenskou výrobu, zaměřují výzkumné, vývojářské a výrobní firmy stále více svou pozornost na zemědělství.

Pro žáky 8. – 9. tříd byl vytvořen a pilotně ověřen vzdělávací a osvětový program. Hlavním tématem je zvýšení pozitivního vnímání zemědělství, s aspektem na volbu povolání, propagace regionálních produktů, osvěta a propagace environmentálně šetrného zemědělského hospodaření. Program tvoří beseda ve škole a exkurze k zemědělským a potravinářským výrobcům pro 2 třídy žáků

V říjnu až listopadu strávili žáci osmých a devátých tříd z 8 základních škol našeho kraje vždy jeden den na farmě, kde se seznámili s rostlinnou a živočišnou výrobou, měli možnost porovnat klasické a ekologicky zaměřené provozy a zároveň poznat každodenní život lidí, kteří se rozhodli vykonávat tuto profesi. V dalším dnu pro ně byla připravena čtyřhodinová beseda s lektory. První část besedy byla o zemědělství, včetně výukového programu a ukázky E-knihy, ve druhé části je kariérní poradce Úřadu práce provedl nabídkou škol se zemědělskými obory a trhem práce.

Cílem projektu je vzbudit v mladých lidech zájem podílet se vlastní prací na utváření udržitelné krajiny, na výrobě zdravých potravin a na ochraně zemědělské půdy, jejíž úrodnost by měla zůstat zachována i pro další generace.

Projekt „Pomozte nám chránit farmáře!“ byl díky svým širokým a zajímavým aktivitám všemi zúčastněnými vnímán jako vysoce prospěšný, a proto byl v inovované podobě zpracován a předložen v rozšířené podobě na Ministerstvo zemědělství pro své pokračování v roce 2018.

www.zachrantefarmare.cz

 

Projekty realizované v roce 2016

Informační, osvětové a výukové materiály LÍSKY

Cílem projektu je posilovat environmentálně odpovědné jednání a přátelštější přístup dětí i dospělých k životnímu prostředí regionu prostřednictvím příkladů dobré praxe a příběhů, inspirací a námětů na konkrétní aktivity ve školách i činností ve prospěch ochrany přírody, péče o životní prostředí, udržitelné výroby a spotřeby a šetrné turistiky.

V lískovém edičním centru Oříšek byly připraveny a vydány dvě čísla novin Poctivě vyrobené 6 a 7/2016, http://www.liska-evvo.cz/doc/poctive-vyrobene , diář LÍSKY 2016-2017, 4 metodické listy POLY a půda pro pedagogy MŠ na podporu polytechnického vzdělávání, publikace Objevujeme a pozorujeme přírodu se skřítkem Lískáčkem, dvě knížečky říkánek Skřítci a skřítušky z lískového lesa, Skřítci a skřítušky z ovocného sadu.

 

 

Projekty realizované v roce 2014 a 2015

POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji

(duben – listopad 2015)

Cílem projektu je podpořit udržitelnou místní ekonomiku založenou na využívání přírodního a kulturního dědictví regionu, tradičních a environmentálně šetrných výrobků.

Aktivity projektu:

Mapování spotřebitelů (veřejné mínění z hlediska spotřeby a užívání místních výrobků), srovnání s výsledky z roku 2014.

Setkání organizací, které se zabývají podporou místních výrobců - platforma pro vzájemnou spolupráci v rámci udržitelné ekonomiky.

2. ročník soutěže o titul Regionální výrobce podporující místní ekonomiku (vyhlášení, předání certifikátů).

Workshop pro regionální výrobce - účastníky soutěže, téma udržitelný a „zelený“ marketing (ve spolupráci s UTB Zlín).

Vydání 2 čísel novin Poctivě vyrobené, náklad 2000 ks/číslo.

Aktualizace webových stránek www.poctivevyrobene.cz

Aktualizace FB profilu Poctivě vyrobené

uspořádání Dne otevřených dveří u výrobce v regionu

vydávání TZ, článků a zpráv do médií v regionu

vydání materiálů a propagačních předmětů (ověření marketingových nástrojů na podporu tématu)

osvětová akce Poctivě vyrobené se zapojením podpořených výrobců

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje v Podprogramu „Podpora ekologických aktivit v kraji“ v roce 2015 (PF04-15).

 

Jak učit POLY - rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání v mateřských školách.

1.7.2014 – 30.6.2015

Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj učitelů, vedoucích a řídících pracovníků mateřských škol v oblasti kurikulární reformy prostřednictvím dostupných, kvalitních a zajímavých vzdělávacích programů a stáží pro oblast polytechnického vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.