Z farmy na náš stůl, aneb zdravě hravě o původu a zpracování potravin 2

Hlavním cílem projektu je podpořit pozitivní vnímání zemědělství a zvýšení pozitivního vnímání bezpečnosti potravin a zdravé výživy.

Zaměřuje se na žáky I. stupně základních škol, děti v zájmovém vzdělávání (kroužky ve školách, školní družiny, školní kluby, střediska volného času) a jejich rodiče.

Projekt financován z prostředků Ministerstva zemědělství, projekt č. 45/19.

http://www.liska-evvo.cz/doc/z-farmy-na-nas-stul-1

 

 VODA – život v každé kapce

Hlavním cílem projektu je vytvořit vzdělávací program pro žáky 2. stupně ZŠ v oblasti vodního hospodářství, zvýšit znalosti a dovednosti žáků.

Projekt se věnuje vzdělávání a osvětě v oblasti vodního hospodářství.

Realizací tematického vzdělávacího programu na základních školách ve Zlínském a Jihomoravském kraji projekt přispívá k naplnění cíle programu i podprogramu.

Cílovou skupinou jsou žáci II. stupně základních škol, 6. -  8. ročník.

Dílčí cíle projektu:

Ø  šíření informací a osvěta cílové skupiny o významu vody a vodním hospodářství v povodí řeky Moravy,

Ø  pilotní ověření vzdělávacího programu ve školách a jeho rozšíření v území povodí Moravy,

Ø  vytvoření metodiky pro lektora, pracovních listů pro žáky a sady pomůcek.

Projekt financován z prostředků Ministerstva zemědělství, projekt č. 49/19.

 

Učíme UČIT VENKU

Cílem projektu je rozšíření nabídky služeb EVVO pro pedagogy a zlepšení dostupnosti programů pro učení venku v regionu. Ve školách přetrvává absence výuky venku, děti mají málo příležitostí k prožitkům a praktickým zkušenostem s dopadem na jejich znalosti a dovednosti. V projektu bude vytvořen sbor lektorů pro učení venku, kteří budou připraveni pro 4 tematické oblasti - učíme se v zahradě, učíme venku na I. st. (vč. ČT a M gramotnosti), družina venku a badatelství s využitím polytechnických pomůcek (BOV). Společně připraví k akreditaci vzdělávací programy, příp. pomůcky a metodiky, které LÍSKA nabídne školám, ŠD a SVČ. Projekt vychází z programu Učíme se venku, https://ucimesevenku.cz/, kde je LÍSKA zapojenou organizací a má tak přístup k materiálům i vzděl. programům pro lektory.

Program Zlínského kraje na podporu ekologických aktivit v kraji RP44-19.

Podpořeno ve výši 100.000 Kč.

Celkové náklady projektu 143.000 Kč

 

Rozšiřující studium pro školní koordinátory EVVO

Cílem projektu  je podpora dalšího vzdělávání, sdílení zkušeností s implementací vytvořených školních plánů EVVO a udržení motivace již proškolených školních koordinátorů EVVO (kurz 2017-2018). Prostředkem k naplnění cíle je vytvoření a pilotní ověření akreditované vzdělávací akce (kurzu) pro absolventy studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kurz proběhne ve formě 3 dvoudenních modulů, v rozsahu 40 vyučovacích hodin přímé výuky, s využitím aktivních metod a forem, praktických cvičení a exkurzí. Kurz je zakončen evaluací a předložením portofolia. Portfolio obsahuje tematické práce z průběhu kurzu.

Účastníci získají osvědčení, sadu materiálů do výuky. Přínosem kurzu bude rozvoj kompetencí koordinátora EVVO, prohloubení u vybraných témat, posílení sítě koordinátorů, vč. návaznosti na potřeby škol v tzv. šablonách či MAP2. Pilotně ověřený, akreditovaný vzdělávací program bude opakovaně nabídnut dalším absolventům spec. studií.

Podpořeno ve výši 100.000 Kč.

Celkové náklady projektu 165.800 Kč

 

Pěťáky pro ptáky - Měsíc krmení pro Záchrannou stanici Hošťálková - Sousedský týden s Klubem ambasadorů fair trade

http://www.liska-evvo.cz/doc/klub-ambasadoru-ft

Připravili jsme benefiční férovou kavárnu „Pěťáky pro ptáky“ pro Záchranné centrum volně žijících živočichů – nabídli jsme seznámení lidem a firmám, které sídlí na Dolním náměstí.

Jako prostředek jsme využili oblíbenou Férovou kavárnu.  Každý všední den odpoledne, po škole, měla jedna skupina žáků a studentů službu u stánku kavárny, kde nabízela kávu a čaj za dobrovolný příspěvek. Dva dny (středu a čtvrtek)  jsme vynechali z důvodu velmi silného deště. K zapojení jsme oslovili společnosti na Dolním náměstí.

Doprovodný program zahrnoval prezentaci výrobků a služeb Charity, miničítárnu a knižní bazárek Masarykovy veřejné knihovny, stolní hry a soutěže školní družiny ZŠ Integra, tematické malování a aktivity v dětském koutku ZŠ Ohrada, ukázku živočichů Záchranné stanice, Semínkovnu i ukázku výroby hmyzích domečků  ZŠ Rokytnice, závěrečnou After párty s kapelou Docela.

 

Akci podpořila řada firem a organizací – stěhování, úschova věcí, zapůjčení stánků, lavic, svačiny pro děti, program na After párty apod.

Záštitu nad akcí převzal pan místostarosta Tomáš Pifka..
Zároveň se akce uskutečnila v rámci Vsetínských dnů pro fair trade (9.-31.5.). 

Mediální ohlas – weby, noviny, regionální televize

http://www.liska-evvo.cz/doc/prvni-vsetinsky-sousedsky-tyden-prinesl-skutecne-petaky-pro-ptaky

Nadace VIA, projekt DOBRO-druzi, https://www.nadacevia.cz/dobro-druzi/