Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

PROJEKT byl UKONČEN a některé aktivity pro školy pokračují v rámci činností LÍSKY (Školní farmářský den, výukový program Můj den na farmě, exkurze na farmy).

 

https://www.pomoztenamzachranitfarmare.cz/

Nositel projektu: Agrární komora Zlín

Spolupráce na projektu: LÍSKA, z.s., www.liska-evvo.cz

Hlavním cílem projektu je podpora vzdělávání a osvěty v oblasti ekologického zemědělství s dopadem na pozitivní vnímání zemědělství, vyšší zájem žáků o studium zemědělských oborů a zaměstnání v zemědělství a  navazujících oborech.

Projekt navazuje na pilotní projekt Agrární komory Zlín „Pomozte zachránit svého farmáře“ (2017) a projekt „Pomozte zachránit svého farmáře , jeho příběh minulý i budoucí“ (201 8), využívá ověřené výstupy a prostřednictvím nových aktivit usiluje o řešení klíčového tématu , tedy nízkého počtu studentů v zemědělských oborech a následného uplatnění v praxi.

Dílčí cíle projektu:

  • sdílení informací o významu a klíčových tématech zemědělství, jeho historii a moderních trendech;
  • informovanost žáků a rodičů, veřejnosti o studijních oborech zaměřených na zemědělství a potravinářství, povolání v oboru;
  • propagace environmentálně šetrného zemědělského hospodaření;
  • propagace lokální produkce a biopotravin;
  • propagace regionální výroby a řemesel; návrat k identitě a zachování tradic.

Přehled aktivit vedoucích k dosažení cílů projektu

Pro naplnění hlavního i dílčích cílů projektu jsou připraveny 4 klíčové aktivity. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci základních škol a jejich rodiče. V rámci osvětové kampaně bude oslovena i veřejnost. Při realizaci klíčových aktivit je pozornost věnována zemědělským a potravinářským podnikatelům, kteří zprostředkují žákům reálné zážitky v reálném prostředí farem a podniků.

  1. Vzdělávací program "Pomozte nám zachránit farmáře" pro žáky 7.-9. tříd ZŠ (Exkurze s besedou na farmě).
  2. Exkurze "Jedem na farmu/k výrobcům" pro žáky I. stupně ZŠ.
  3. Výukový program "Můj den na farmě" pro I. stupěň ZŠ. 
  4. Tematický projektový den "Školní farmářský den" (ŠFD) pro ZŠ.

Dále

5. Vzdělávací a osvětová kampaň pro veřejnost pro zvýšení povědomí o zemědělství, regionálních produktech, environmentálně šetrném zemědělském hospodaření i spotřebě
6. Tvorba osvětových a informačních nástrojů pro děti, mládež a veřejnost o zemědělství, regionálních produktech a env. šetrném zemědělském hospodaření i spotřebě

Předpokládaný přínos projektu

Projekt prezentuje zemědělství jako soubor lidských činností, které jsou základním předpokladem zajištění důležitých surovin a především potravin. Zemědělství a potravinářství jsou strategickými sektory, velice úzce provázané s plnohodnotným životem na venkově a péčí o bohatou a pestrou krajinu.

Systematická osvěta a vzdělávání cílových skupin projektu, podpora studia zemědělských oborů a podnikání v oboru, jsou klíčové pro rozvoj venkova a prevencí vylidňování. Nezbytná je též osvěta při řešení důsledků klimatických změn, zejména sucha a povodní v návaznosti na zemědělskou výrobu. Příprava žáků, propojení výuky s reálným životem, získání povědomí o oboru a pozitivního vztahu k místnímu regionu, krajině a půdě obecně, přispívá k pochopení zemědělství a vztahů člověka a přírody.

Aktivity projektu naplňují priority Zlínského kraje v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, rozvoje školství a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, zejména Krajské koncepce EVVO, kdy dojde k rozšíření nabídky výukových a vzdělávacích programů pro děti a žáky, zvýšení počtu metodických materiálů a pomůcek, jako metodické podpory škol a školských zařízení.

Aktivity projektu pokryjí řadu identifikovaných potřeb území (ORP) dle místních akčních plánů vzdělávání, zejména v tématech „Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)“, „Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků“ a „Kariérové poradenství v základních školách“.

Projekt přispěje k prohloubení znalostí lektorů EVVO, a to v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Vytvořené osvětové a informační nástroje budou mít dopad na motivaci a zvýšení informovanosti cílových skupin, s aspektem na environmentálně odpovědné jednání.

Rozsah a pestrost aktivit pro cílové skupiny projektu, i složení zapojených organizací je v regionu jedinečné, zároveň využívá ověřených kontaktů a usiluje o přesah do sousedních krajů (Jihomoravský, Moravskoslezský i Olomoucký).

Hrazeno v rámci projektu MZe č. 48/2019