Projekt S LÍSKOU v přírodě je prima II

6.1.F - Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení

Realizace: 2022 - 2024

 

Cílem projektu je zlepšení znalostí a dovedností cílových skupin v environmentální oblasti a podpora dostupnosti EVP v regionu, využití vybudovaných přírodních zahrad a venkovních prostor MŠ a ZŠ, rozšíření aktivit programu „Učíme se venku“, s dopadem na pochopení významu pobytu dětí venku a přímého kontaktu s přírodním prostředím.

 

Předmětem projektu je příprava a realizace denních EVP pro MŠ a ZŠ.

EVP jsou zaměřeny na rozvoj znalostí dětí a žáků o rostlinách, stromech a zástupcích živočichů, v návaznosti na změny v přírodě během roku. Podporují u dětí a žáků citlivost k přírodě, zájem o pochopení dějů a jejich zkoumání, vztah k přírodě regionu, zvyšují rozsah času pro pobyt a učení venku, v přímém kontaktu s přírodním prostředím. Aktivity jsou průřezové, podporují též matematickou a čtenářskou gramotnost, komunikaci a práci ve skupině.

Pro pedagogy je to zdroj inspirace a námětů aktivit a metod pro výuku venku, v zahradě, zejména v nově vybudovaných přírodních zahradách škol.

 

Rozpočet projektu celkem: 450.000 Kč

Výše dotace dle žádosti: 150.000 Kč

 

 

Písmena a čísla VENKU s Lískou

 

Hlavním cílem projektu je podpořit venkovní výuku na I. stupni základních škol, ve školních družinách, střediscích volného času a v mateřských školách.

 

Dílčí cíle:

1) Vytvořit, pilotně ověřit, realizovat a zajistit evaluaci 4 tematických programů pro cílové skupiny projektu.

2) Podpořit přípravu, vzdělávání a rozvoj lektorů, zázemí pro společnou tvorbu programů, sdílení zkušeností, evaluaci i oslovení dalších lektorů v regionu. Připravit pomůcky pro lektory - materiální a didaktické vybavení pro venkovní výuku.

3) Zpracovat materiály pro venkovní výuku (příprava lektora, pracovní listy, šablony, foto návody apod.).

4) Podpořit sdílení materiálů a aktivit programu Učíme se venku na školách a SEV v území.

 

 

Cílovým regionem je především Zlínský kraj, příp. Moravskoslezský a Jihomoravský kraj.

 

INDIKÁTORY:

  • počet programů 4
  • počet příprav 1 (Sborník písemných strukturovaných příprav lektora ke vzdělávacím programům (manuál lektora)
  • Počet workshopů pro lektory a řešitele 1
  • Počet workshopů pro lektory 1 (Workshop lektorů –prezentace vytvořených aktivit, sdílení)

 

Výše dotace: 250.000 Kč

 

Hrazeno v rámci projektu Ministerstva životního prostředí, 2023.

 

 

 

Zajištění činností v rámci systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji

Zajištění aktivit v souladu s Krajskou koncepcí EVVO ZK pro období 2014–2022 a Akčním plánem Krajské koncepce EVVO ZK.

 

Aktivity projektu:

• Vzdělávací akce (lektoři, školní koordinátoři EVVO, pedagogové, pracovníci NNO). Krajská konference o EVVO.

• Osvětové kampaně (5 akcí).

• Poskytování informací, správa databází, monitorování a zveřejňování env. témat.

• Cena EVVO.

• Knihovna EVVO.

 

Indikátory projektu:

• 20 elektronických rozesílek

• 10 vzdělávacích a osvětových akcí, osvětových kampaní

 

Výše dotace: 500.000 Kč

 

Projekt financován z prostředků Zlínského kraje.

 

 

Učíme se venku v Arboretu Semetín s Lískou

Projekt řeší nové programy na podporu venkovní výuky ve školách a školských zařízeních v prostředí Arboreta Semetín, vytvoření strukturované přípravy programů a sdílení inspirativních příkladů učení venku pro pedagogy a lektory.

V uplynulých letech se zvyšuje zájem škol o projektové dny (PD), podporující přírodovědnou gramotnost v souladu se strategickými dokumenty MŽP a MŠMT (zejména Strategii 2030+). Školy oceňují spolupráci s odborníkem, mezipředmětové propojení, výuku venku. Společně připravený a realizovaný projektový den rozvíjí kompetence pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Venkovní výuka je oceňována odborníky i učiteli v praxi. Přináší celou řadu benefitů, doložených i výzkumy.

Projekt propojuje zkušenosti s výukou venku, odborné zázemí Lísky (tým lektorů, metodická a poradenská činnost, další vzdělávání pedagogů, podpora školních koordinátorů EVVO, tvorba, sdílení a distribuce metodik) s odborníky a jedinečným venkovním zázemím společnosti Městské lesy. Realizace umožní Lísce přípravu a ověření nových vzdělávacích programů pro školy v zajímavém a veřejnou dopravou dostupném místě. Programy podpoří venkovní výuku ve školách, reflektují zájem škol i strategie ve vzdělávání. Pedagogové získají inspiraci, praktické náměty na výuku v arboretu v návaznosti na RVP, vzdělávací obsah a očekávané výstupy. Projektová výuka umožňuje delší časové působení na žáky, zařazení praktických činnostních aktivit s cílem podpořit samostatné zpracování určitých úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou.

Poskytování programů školám je důležité pro naplňování místních, regionálních i národních cílů vzdělávání a strategií. Cílem je motivovat a inspirovat učitele k venkovní výuce, kdy realizovaný program může být návodem jak začít učit venku, jaká témata vybírat pro učení venku s ohledem na vzdělávací obsah a očekávané výstupy, jaké volit metody a formy, kde hledat návody, jak motivovat a zapojit děti. Během realizace programu učitel získává návody či pracovní listy, které může následně využít k přípravě další výuky venku, k opakování se třídou, k tvorbě vlastních výukových materiálů atd.

Předmětem projektu je tvorba nových venkovních programů v Arboretu Semetín, část obce Vsetín, https://www.lesyvsetin.cz/arboretum.html jejich pilotní ověření a evaluace.

V projektu budou vytvořeny 4 nové venkovní programy pro MŠ a I. st. ZŠ, zaměřené na rozvoj žádoucích kompetencí, vč. jejich evaluace.  Společným aspektem je poznání místa, rozmanitosti přírody, zákonitostí a dějů, využití přírodních ekosystémů a vodního prvku.


Řešitelský tým bude pracovat s tématy STROMY a VODA.

Zaměří se na aktivity, motivující a inspirující děti a žáky k objevování, pozorování a zkoumání přírody, celoživotnímu učení, podporující pozitivní vztah k přírodě a místu.

Ke každému programu bude vytvořena písemná strukturovaná příprava lektora, která zahrnuje popis cíle, motivaci, seznam a popis aktivit, které je možné zařadit do konkrétního programu pro danou cílovou skupinu, s ohledem na vzdělávací obsah, téma i roční období, příp. pracovní listy, šablony, foto návody apod.

Pořízeny budou vhodné pomůcky, určovací klíče, atlasy a publikace.

Struktura programu:

  • Vstupní motivační aktivita se žáky, aktivita k tématu, rozdělení do skupin.
  • Práce ve skupinách – 3 a více aktivit (včely, stromy, voda, příroda arboreta), kdy žáci společně ve skupině, příp. s dopomocí pedagoga či lektora, řeší zadané úkoly.
  • Hodnocení, zpětná vazba se žáky, hodnocení doprovázejícího pedagoga

 

Způsob hodnocení programu:
- komunitní kruh s dětmi v závěru programu (reflexe, zpětná vazba), průběžná evaluace během programu (diskuse, pozorování),
- hodnocení přítomného pedagoga školy prostřednictvím formuláře (evaluační dotazník), vč. potvrzení konání a počtu dětí.


Programy povedou zkušení, proškolení lektoři.
Programy budou realizovány v době školní výuky, příp. v neformálním vzdělávání (školní družina, zájmové kroužky a kluby, pobyty a tábory apod.).
 
Vytvořené přípravy lektora budou k dispozici lektorům a pedagogům k dalšímu využití.

Partnerem projektu jsou Městské lesy Vsetín.

Výstupy:

4 realizované akce

4 vytvořené výukové programy (projektové dny)

 

Výše dotace: 100.000 Kč

Projekt financován z prostředků Zlínského kraje.

Podpořeno Programu RP04-23 Podpora ekologických aktivit v kraji.