Pomozte nám zachránit farmáře, jeho příběh minulý a budoucí

Podpora pozitivního vnímání zemědělství s dopadem na vyšší zájem žáků o studium zemědělských oborů a zaměstnání v zemědělství a navazujících oborech, včetně ekologického zemědělství.

Aktivity projektu:

• Vzdělávací a osvětové programy pro děti a žáky MŠ a ZŠ: exkurze na farmy, besedy, výukové programy, soutěže, školní farmářský den a další.

• Příprava a vzdělávání lektorů.

• Osvětová kampaň pro veřejnost.

• Prezentace aktivit projektu na vzdělávacích a osvětových akcích.

• Tvorba osvětových a informačních materiálů pro děti, mládež a veřejnost (noviny, webové stránky apod.)

• Evaluace dopadu osvětových a vzdělávacích aktivit na zvýšení zájmu žáků o zemědělské obory a zaměstnání v oboru.

• Síťování, výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe ve Zlínském, Jihomoravském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Nositel projektu: Agrární komora Zlín

Spolupráce na projektu: LÍSKA, z.s.

www.pomoztenamzachranitfarmare.cz 

 

Z farmy na náš stůl, aneb zdravě - hravě o původu a zpracování potravin

Podpora pochopení zásad bezpečnosti potravin a zdravé výživy.

Aktivity projektu:

Dvouhodino­vý výukový program pro děti na I. stupni ZŠ a ve školních družinách. Děti se pro­střednictvím velké deskové hry sezná­mí s důležitými pravidly při přípravě a skladování potravin a připraví si zdravou svačinku.

http://www.liska-evvo.cz/doc/zdrave-hrave

 

 

Škola pro udržitelný život (ŠUŽ)

Program Střediska ekologické výchovy SEVER. Jeho cílem je rozvoj aktivního občanství a podpora myšlenky udržitelného života prostřednictvím škol. Učitel se stává průvodcem žáků, kteří samostatně navrhují, rozhodují a realizují kroky k zlepšení života v obci a zároveň se při tom učí důležitým občanským dovednostem.


Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Ze zásobníku nápadů, který vytvoří, pak postupně realizují navržené změny a tím prakticky získávají kompetence pro budoucí život a mění místo, kde žijí, k lepšímu. Konkrétním příkladem může být úprava veřejného prostranství do podoby místa pro setkávání či hry, návrh a realizace energetických úspor budovy školy nebo zmapování života místního rodáka formou naučné stezky v okolí obce. Program vznikl ve spolupráci s Nadací Partnerství.


www.skolaprozivot.cz

 

Mezinárodní program Ekoškola i pro mateřské školy.
V roce 2015 se Ekoškola poprvé otevírá i mateřským školám.

Sdružení TEREZA spolu s dalšími partnerskými organizacemi připravily a ověřily novou metodiku, která uzpůsobila program Ekoškola mateřským školám. Koordinátorem programu pro Zlínský kraj je ZO ČSOP Veronica www.hostetin.veronica.cz. Více o Ekoškole naleznete na www.ekoskola.cz.

 

Projekty a programy Sdružení TEREZA

http://www.jdeteven.cz/

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://globe.terezanet.cz/

 

Program Ekoškola

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program určený základním i středním školám. Jeho cílem je propojit enviromentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci. V ČR je koordinován Sdružením Tereza. http://www.ekoskola.cz/

 

Program GLOBE

Mezinárodní školní program, do kterého je zapojena řada základních škol v ČR. Program v ČR dlouhodobě koordinuje Sdružení TEREZA. http://globe.terezanet.cz/

 

Fairtradová škola

Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora spotřeby fairtradových produktů na školách. Školy mohou při splnění kritérií získat status, kterým dávají svému okolí najevo svou společenskou odpovědnost, ať už spotřebou produktů či zařazením globálních témat do běžné výuky.

http://www.fairtradoveskoly.cz/ft_skoly

 

Světová škola je projekt, který má od roku 2012 pod patronátem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Organizátorem je nezisková organizace Člověk v tísni, spolupráce ARPOK a ADRA. Staňte se výjimečnou a elitní školou, která se zajímá o dění okolo sebe i na celé planetě! Držitelem ve Zlínském kraji je ZŠ Vsetín, Rokytnice.

http://www.iuventas.cz/svetova-skola

 

Globální rozvojové vzdělávání

je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

http://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/

 

Projekt LaNgonpo

Globální rozvojové vzdělávání pro školy

La Ngonpo (znamená modrý průsmyk v ladačtině) je vzdělávací program, který je zaměřený na multikulturní a globální výchovu 12 – 16letých žáků a studentů. Vznikl v roce 2010 a byl součástí velkého mezinárodního projektu podpořeného Evropskou komisí.

Díky metodice, kterou mohou učitelé použít, se jejich žáci seznámí s některými tématy multikulturní a globální výchovy a díky internetovému partnerství se školami v Indii nebo Nepálu dostanou možnost porovnat své životy a ptát se na vše, co je zajímá.

Jedinečnost tohoto programu tkví v originální metodice, která zahrnuje podrobné plány 24 vyučovacích hodin pokrývajících 6 témat (např. krása, voda, migrace) použitelných v různých předmětech (např. v angličtině, občanské výchově, zeměpise, výtvarné výchově, v matematice), a v možnosti internetového partnerství se školami v zahraničí.

http://www.la-ngonpo.org/

 

Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi

Věnuje se metodice globálního rozvojového vzdělávání a usiluje o její zapojení do systému českého vzdělávání. Rozvíjí a prosazuje vzdělávání, které propojuje učení o sobě, o druhých a o světě, podporuje kritické myšlení a myšlení v souvislostech, otevřenost a oceňování rozmanitosti.

http://www.nazemi.cz/co-delame/globalni-rozvojove-vzdelavani.html

 

Konzultační centrum, programy a metodiky.

  • Chcete své žáky seznámit s problematikou dětské práce?
  • Zajímají vás otázky lidských práv či konfliktů ve světě a rádi byste je předali svým žákům?
  • Chcete zpestřit svou výuku aktuálním tématem, které hýbe světem?

Obraťte se na Agenturu rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.

U Botanické zahrady 828/4

779 00 Olomouc

grv@arpok.cz , tel: 581 111 907

www.multi-kulti.cz

www.globalcurriculum.net

 

Projekt „Global Storylines“ – výuka příběhem.

Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu.

Více: http://bit.ly/13BgBhd

 

Zajímá-li Vás badatelská výuka:

http://www.badatel.upol.cz/

http://globe.terezanet.cz/projekt-badatele.html

http://www.zsctyrlistek.cz/?page=nadani/detska-vedecka-konference-prace-s-talenty#form10

Zkušenosti má ZŠ Vsetín, Sychrov 97 – projekt s UK Praha, Jarka Ševčíková, http://fotoatlaspr.zs-sychrov.

sweb.cz, nebo ZŠ Vsetín, Rokytnice, Liběna Dopitová, http://www.vsetin.zsrokytnice.cz.