Projekt S LÍSKOU v přírodě je prima

Program Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení

Realizace: 2020–2022

 

Cílem projektu je zlepšení znalostí a dovedností cílových skupin v environmentální oblasti a podpora dostupnosti EVP v regionu, využití vybudovaných přírodních zahrad a venkovních prostor MŠ a ZŠ, rozšíření aktivit programu Učíme se venku, s dopadem na pochopení významu pobytu dětí venku a přímého kontaktu s přírodním prostředím.

Předmětem projektu je příprava a realizace denních EVP pro MŠ a ZŠ ve Zlínském kraji.

EVP jsou zaměřeny na život v zahradě, rozvoj znalostí dětí a žáků o rostlinách, stromech a zástupcích živočichů, v návaznosti na změ­ny v přírodě během roku. Podporují u dětí a žáků citlivost k přírodě, zájem o pochopení dějů a jejich zkoumání, vztah k přírodě regionu, zvyšují rozsah času pro pobyt venku, v přímém kontaktu s přírod­ním prostředím.

Pro pedagogy je to zdroj inspirace, námětů a metod pro výuku venku, v zahradě, zejména v nově vybudovaných přírodních zahradách.

 

Indikátory projektu:

• 14 denních programů pro 389 účastníků (40,5 hodin výuky)

 

Rozpočet projektu celkem: 138.780 Kč

Výše dotace v roce 2022 (za období 2020-2022): 53.025 Kč

 

 

 

Projekt Učíme se venku s LÍSKOU II, aneb jaro, léto, podzim, zima, v přírodě je vždycky prima

 

Hlavním cílem projektu bylo podpořit venkovní výuku na I. stupni základních škol, ve školních družinách, střediscích volného času a v mateřských školách prostřednictvím programů Učíme se venku.

 

Dílčí cíle:

• Vytvořit, pilotně ověřit, realizovat a zajistit evaluaci 12 programů pro cílové skupiny projektu.

• Podpořit přípravu, vzdělávání a rozvoj lektorů, zázemí pro společnou tvorbu programů, sdílení zkušeností, evaluaci i oslovení dalších lektorů v regionu. Doplnit materiální a didaktické vybavení pro venkovní výuku (pomůcky pro lektory).

• Zpracovat materiály pro venkovní výuku (přípravy lektora, motivační podložka s klipem, pracovní listy, šablony, foto návody apod.).

• Podpořit sdílení materiálů a aktivit programu Učíme se venku na školách a SEV v území.

 

Indikátory:

• 12 písemných strukturovaných příprav lektora

• 21 nových aktivit pro venkovní výuku

• 1 motivační podložka s klipem

• 4 workshopy pro řešitele a lektory

 

Rozpočet projektu celkem: 358.533 Kč

Výše dotace MŽP: 250.000 Kč

 

Hrazeno v rámci projektu Ministerstva životního prostředí, 2022.

 

 

Zajištění činností v rámci systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji

Zajištění aktivit v souladu s Krajskou koncepcí EVVO ZK pro období 2014–2022 a Akčním plánem Krajské koncepce EVVO ZK.

 

Aktivity projektu:

• Vzdělávací akce (lektoři, školní koordinátoři EVVO, pedagogové, pracovníci NNO). Krajská konference o EVVO.

• Osvětové kampaně (5 akcí).

• Poskytování informací, správa databází, monitorování a zveřejňování env. témat.

• Cena EVVO.

• Knihovna EVVO.

 

Indikátory projektu:

• 20 elektronických rozesílek

• 6 vzdělávacích a osvětových akcí

• 5 osvětových kampaní

 

Výše dotace: 500.000 Kč

 

Projekt financován z prostředků Zlínského kraje.