Krajský kulatý stůl k hodnocení systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji proběhl ve středu 21. října 2009 v Baťově mrakodrapu ve Zlíně.

Účastníky čekal následující program:

a) Historie a současnost EVVO ve ZK – krajský systém EVVO, krajské dokumenty EVVO, jejich zpracování, naplňování a vyhodnocování, nositelé (aktéři)  EVVO ve Zlínském kraji, klíčové krajské akce a úspěchy.

b) Role neziskových organizací v krajském systému EVVO, zapojování do realizace a aktualizace krajské koncepce a Akčních plánů EVVO.

c) EVVO na celostátní úrovni a úrovni krajů ČR.

d) Identifikace aktuálních problémů krajského systému EVVO a krajské koncepce EVVO ve ZK.

e) Nástin možných řešení: sumarizace námětů a doporučení, diskuse proč a jak podpořit  EVVO ve ZK.

Program byl rozčleněn do bloků. Vítány byly nejrůznější aktivní komentáře a vystoupení k tématům, konkrétní zkušenosti, příklady dobré praxe, návrhy a doporučení. K  dispozici byly  odpovídající materiály a krajské dokumenty.

Setkání moderoval Martin Nawrath z brněnské Nadace Partnerství. Akce byla určena pracovníkům neziskových organizací i různých institucí, ředitelům a pedagogům škol, školním koordinátorům EVVO, pracovníkům veřejné správy, politikům a všem, kdo mají zájem rozvíjet environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji.

Akci připravila Líska – občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji ve spolupráci se Zlínským krajem a Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina.