Akreditovaný vzdělávací program pro pedagogy MŠ v rozsahu 8 – 24 hodin (dle domluvy, vhodné i jako vzdělávání pro tzv. ŠABLONY II). Průvodkyní je malá holčička POLY, která vás postupně provede tématy voda, země, vzduch, slunce, materiály, řemesla a zahrada.

Průvodkyní je skřítková holčička POLY, která účastníky provede tématy voda, země, vzduch, slunce, materiály, řemesla a zahrada.

Připraveny jsou praktické aktivity, ukázky metodických listů, návodů a pomůcek na podporu rozmanitých forem a metod výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti v MŠ (polytechnické vzdělávání, EVVO).

Témata vzdělávacího programu:

  • Úvodní aktivity. Proč s dětmi do přírody: motivace, přínosy, podpora pobytu a učení venku.
  • Rámcové cíle, metody a formy v PV, klíčové kompetence. Úvod do EV a polytechnického vzdělávání, smysl, cíle, obsah a rozvíjené kompetence, návaznost na RVP PV.
  • Pedagogické postupy, jejich realizace, inovace a začleňování do ŠVP. Metody aktivního učení posilující smyslové a rozumové vnímání přírody spolu s polytechnickými dovednostmi dětí. Rozvoj postojů dětí k badatelským, tvůrčím činnostem a ochraně životního prostředí.
  • Metody a formy vhodné pro polytechnické vzdělávání. Doporučené postupy „Jak učit POLY“ s využitím motivačního příběhu POLY - ukázka metodických listů. Práce podle pokynů a pravidel.
  • Metody a činnosti vhodné pro polytechnické vzdělávání – úvod k praktickým ukázkám činností k tématům VODA, ZEMĚ, SLUNCE a VZDUCH, ŘEMESLA, MATERIÁLY, ZAHRADA v návaznosti na vytvořené ML a sady pomůcek. Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije (využití tématu ZAHRADA, ŘEMESLA).
  • Praktické ukázky - rozvoj a podpora pozorování přírody a přírodních jevů, vývoj a proměny zahrady (využití tématu ZAHRADA). Osvojení poznatků a dovedností potřebných k objevování a pozorování. Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách (využití tématu MATERIÁLY). Osvojení poznatků a dovedností potřebných k rukodělným činnostem, experimentování. Rozvoj a podpora pozorování přírody a přírodních jevů (využití tématu 4 živlů - VODA, ZEMĚ, VZDUCH, SLUNCE).
  • Sdílení příkladů dobré praxe, výměna zkušeností v EVVO a polytechnickém vzdělávání v MŠ, ukázky pomůcek a publikací, zdroje.
  • Hodnocení.

 

 

Manuál Jak učit POLY

Pro potřeby polytechnického vzdělávání v MŠ byl vytvořen MANUÁL, který obsahuje úvod do polytechnického vzdělávání a obecnou didaktiku, doporučené metody a formy práce, rady k bezpečnosti, motivační příběh Jak učit POLY a 70 metodických listů – ke každému z témat 10 metodických listů, pracovních listů, šablon, omalovánek a fotonávodů.

Manuál byl vytvořen týmem lektorů a pedagogů MŠ v projektu „Jak učit POLY - rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání v mateřských školách“ (LÍSKA, z.s. a VIS Bílé Karpaty, 2015).

 

Pomůcky Učíme se s POLY

Pro snadnější využití metodických listů a realizaci aktivit byly vytvořeny výukové sady pomůcek na téma VZDUCH, SLUNCE, VODA, ZEMĚ, MATERIÁLY, ŘEMESLA a ZAHRADA.

V případě zájmu o polytechnické vzdělávání ve vaší MŠ nás neváhejte kontaktovat na infoevvo@seznam.cz