Z farmy na náš stůl, aneb zdravě hravě o původu a zpracování potravin 1

Hlavním cílem projektu je podpořit pozitivní vnímání zemědělství a zvýšení pozitivního vnímání bezpečnosti potravin a zdravé výživy.

Zaměřuje se na žáky I. stupně základních škol, děti v zájmovém vzdělávání (kroužky ve školách, školní družiny, školní kluby, střediska volného času) a jejich rodiče.

Projekt financován z prostředků Ministerstva zemědělství,  projekt č. 42/2018

http://www.liska-evvo.cz/doc/z-farmy-na-nas-stul-1

 

LÍSKA pokračuje v regionálním projektu POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji.

Cílem projektu je podpořit udržitelnou místní ekonomiku založenou na využívání přírodního a kulturního dědictví regionu, tradičních a environmentálně šetrných výrobků.

V rámci projektu probíhá setkávání organizací, které se zabývají podporou místních výrobců, setkávání a workshopy pro regionální výrobce, dny otevřených dveří či exkurze u výrobců a farmářů v regionu, osvětové akce, školní farmářské dny, exkurze a programy pro děti, rodiny s dětmi i seniory, vydáváme noviny Poctivě vyrobené.

Více informací na www.poctivevyrobene.cz a facebookovém profilu Poctivě vyrobené.

 

Další vzdělávání školních koordinátorů EVVO v MŠ, ZŠ, SŠ a SVČ.

Cílem projektu je podpořit další vzdělávání, setkávání a výměnu zkušeností školních koordinátorů EVVO, absolventů specializačních studií a přípravu lektorů. Cíl bude naplněn prostřednictvím workshopu lektorů a vzdělávacích akreditovaných programů pro absolventy specializačních studií.

Aktivity projektu naplňují posílením kompetencí, sdílením inspirace a zkušeností, podporou motivace roli koordinátora EVVO ve školách a rozvojem spolupráce škol a SEV opatření Krajské koncepce EVVO i cíle Podprogramu. Potřeba celoživotního vzdělávání a setkávání koordinátorů EVVO, přínos pro práci i osobní rozvoj a profesní pohodu, jsou definovány při zpětné vazbě na vzdělávacích akcích i komunikaci v terénu. Realizace projektu posílí kontakty koordinátorů MŠ, ZŠ a SŠ navzájem i se SEV, umožní seznámení s novinkami v EVVO, publikacemi a pomůckami, podpoří komunitu koordinátorů, jako aktérů a aktivních hybatelů EVVO ve školách. Workshop pro lektory EVVO je součástí přípravy a plánování a je důležitý pro zpětnou vazbu i rozvoj lektorských dovedností. Zpracování a vydání Diáře 2018/2019, jako ověřeného nástroje informování a propagace EVVO, práci s koordinátory a lektory dále podpoří.

Naplněním cíle projektu přispějeme k prohloubení EVVO ve školách, podpoříme vytváření partnerství škol i spolupráci škol a neziskových organizací. Aktivity projektu mají dopad na vybrané cílové skupiny, koordinátorům EVVO ve školách poskytují znalosti a dovednosti pro pozici koordinátora ve škole, kvalitní metodické materiály, zázemí pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Lektoři EVVO získají prostor pro přípravu, hodnocení a další vzdělávání. Diář je ověřeným nástrojem informování a propagace pro školy, NNO, SEV a partnery v EVVO v našem regionu (5 ročníků).

Projekt je spolufinancován Zlínským krajem.