VODA - život v každé kapce II 

Doba realizace: leden - prosinec 2020

 

Hlavním cílem projektu je vytvořit nový výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ v oblasti vodního hospodářství, zvýšit znalosti a dovednosti žáků k zodpovědnému hospodaření s vodou, podpořit aktivní zájem o téma v návaznosti na doporučené očekávané výstupy v oblasti EVVO – Senzitivita – Zákonitosti - Výzkumné dovednosti - Problémy a konflikty - Akční strategie.

 

Cílovou skupinou jsou žáci II. stupně základních škol, 6. -  8. ročník.

 

Projekt upozorňuje prostřednictvím nově vytvořeného výukového programu pro žáky 7. a 8. tříd na příčiny a dopady ohrožení vody, předkládá možnosti odpovědného spotřebitelského chování a zodpovědného hospodaření s vodou.

 

Dílčí cíle projektu:

- šíření informací a osvěta cílové skupiny o významu vody a vodním hospodářství v povodí řeky Moravy, udržitelném využívání přírodních zdrojů a hospodaření v krajině, úsporách vody v domácnosti,

-  pilotní ověření vzdělávacího programu ve školách a jeho rozšíření v území povodí Moravy, vytvoření metodiky pro lektora, návodů, pracovních listů pro žáky a sady pomůcek.

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva životního prostředí, Zlínského kraje a Povodí Moravy, s.p.

 

Jak učit POLY - rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí prostřednictvím EVVO a polytechnického vzdělávání.

 

Projekt řeší zvýšenou poptávku škol po polytechnickém vzdělávání s dopadem na rozvoj přírodovědné gramotnosti dětí.

Cílem je vytvořit a realizovat akreditované vzdělávací programy pro pedagogy MŠ, příp. ve variantě pro I. st. ZŠ, ŠD a SVČ,

vytvořit a realizovat projektové dny Učíme se s POLY pro děti MŠ, ŠD a I. stupně ZŠ,

zpracovat Metodiku Jak učit POLY pro pedagogy,

zpracovat Manuál pro lektora vzdělávací akce,

aktualizovat stávající sady pomůcek s ohledem na každodenní práci s dětmi v MŠ.

 

Cílové skupiny se seznámí s metodami a formami učení k rozvoji přírodovědné gramotnosti (polytechnické vzdělávání, EVVO).

Osvojí si metody aktivního učení posilující smyslové a rozumové vnímání přírody spolu s polytechnickými dovednostmi dětí, rozvíjející postoje dětí k badatelským, tvůrčím činnostem a ochraně životního prostředí, vztah k místu, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, planetou Zemí atd.

Projekt je spolufinancován Zlínským krajem.