Řídící výbor je výkonným orgánem spolku a za svou činnost se zodpovídá členské schůzi.

Řídí v souladu se Stanovami činnost spolku. Zejména zajišťuje a koordinuje činnost spolku, zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí členské schůze, připravuje, navrhuje a předkládá členské schůzi plán činnosti spolku, roční uzávěrku a zprávu o činnosti, přijímá zaměstnance sdružení, navrhuje strukturu, obsazení a kompetence zaměstnanců spolku, projednává a schvaluje postup vyplácení mezd a odměn zaměstnanců spolku, projednává a schvaluje výši mezd a odměn zaměstnanců spolku, ukládá a kontroluje úkoly členům řídícího výboru a zaměstnancům spolku, vykonává další činnosti dle usnesení členské schůze. Zodpovídá za ekonomické záležitosti spolku.

 

Předsedkyně:

Členové řídícího výboru: