Odkud se bere jídlo (leden – listopad 2017)

Cílem projektu je vytvořit a poskytnout školám a školským zařízením metodickou podporu v EVVO, s aspektem na udržitelnou místní ekonomiku a posílení místních partnerství, obohatit metodické zázemí a pokračovat v osvětě tématu.

Aktivity projektu:

  • vytvoření a ověření výukového programu pro žáky v podobě exkurze na farmu,
  • realizace Školního farmářského dne ve školách,
  • vytvoření metodiky k realizaci tematického dne Odkud se bere jídlo ve školách,
  • vydání dvou čísel novin Poctivě vyrobené.

LÍSKA pokračuje v regionálním projektu POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji.

Cílem projektu je podpořit udržitelnou místní ekonomiku založenou na využívání přírodního a kulturního dědictví regionu, tradičních a environmentálně šetrných výrobků. V rámci projektu probíhá setkávání organizací, které se zabývají podporou místních výrobců, soutěž o titul Regionální výrobce podporující místní ekonomiku, workshopy pro regionální výrobce, dny otevřených dveří či exkurze u výrobců a farmářů v regionu, osvětové akce, programy pro děti, rodiny s dětmi i seniory, vydáváme noviny Poctivě vyrobené.

Aktuální informace na www.poctivevyrobene.cz a facebookovém profilu Poctivě vyrobené.

 

Pomozte nám zachránit farmáře!

Agrární komora Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem vypracovala pilotní projekt, zaměřený na zvýšení informovanosti žáků základních škol o možnostech studia v oborech se zemědělským zaměřením.

Výstupem projektu jsou dvě elektronické E-knihy, které interaktivní formou přibližují žákům život na zemědělské farmě, využívání moderní techniky a nejnovějších technologií v zemědělském provozu.  Za posledních 20 let došlo v zemědělství k velkým změnám. Snížil se počet pracovníků, zvýšila se specializace podniků a soukromých farem, rozšířil se počet výrobních zaměření, přičemž se snížila pracovní náročnost. Vzhledem k tomu, že půdu jako výrobní nástroj nelze přestěhovat nikam do zahraničí, jako třeba strojírenskou výrobu, zaměřují výzkumné, vývojářské a výrobní firmy stále více svou pozornost na zemědělství.

Pro žáky 8. – 9. tříd byl vytvořen a pilotně ověřen vzdělávací a osvětový program. Hlavním tématem je zvýšení pozitivního vnímání zemědělství, s aspektem na volbu povolání, propagace regionálních produktů, osvěta a propagace environmentálně šetrného zemědělského hospodaření. Program tvoří beseda ve škole a exkurze k zemědělským a potravinářským výrobcům pro 2 třídy žáků

V říjnu až listopadu strávili žáci osmých a devátých tříd z 8 základních škol našeho kraje vždy jeden den na farmě, kde se seznámili s rostlinnou a živočišnou výrobou, měli možnost porovnat klasické a ekologicky zaměřené provozy a zároveň poznat každodenní život lidí, kteří se rozhodli vykonávat tuto profesi. V dalším dnu pro ně byla připravena čtyřhodinová beseda s lektory. První část besedy byla o zemědělství, včetně výukového programu a ukázky E-knihy, ve druhé části je kariérní poradce Úřadu práce provedl nabídkou škol se zemědělskými obory a trhem práce.

Cílem projektu je vzbudit v mladých lidech zájem podílet se vlastní prací na utváření udržitelné krajiny, na výrobě zdravých potravin a na ochraně zemědělské půdy, jejíž úrodnost by měla zůstat zachována i pro další generace.

Projekt „Pomozte nám chránit farmáře!“ byl díky svým širokým a zajímavým aktivitám všemi zúčastněnými vnímán jako vysoce prospěšný, a proto byl v inovované podobě zpracován a předložen v rozšířené podobě na Ministerstvo zemědělství pro své pokračování v roce 2018.

www.zachrantefarmare.cz

Připojené soubory

Připojené soubory