Spolek LÍSKA je otevřenou organizací, jejímž členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která projevila svou vůli stát se členem, souhlasí se stanovami spolku a splňuje podmínky dané stanovami.

LÍSKA je pro své členy servisní organizací, usiluje o naplňování jejich potřeb a zastupuje společné zájmy. Poskytuje informace o vývoji a změnách v oblasti EVVO. Pomáhá připravovat a realizovat osvětové a vzdělávací akce. Získává ke spolupráci další subjekty i osobnosti a podílí se na budování užitečných a funkčních partnerství na místní i regionální úrovni. Prezentuje své členy a aktivity na akcích v kraji, zajišťuje společnou propagaci. Vyhledává zdroje, zpracovává a realizuje společné projekty.

Členy spolku mohou být:

  • Právnické osoby, které vyvíjí svou činnost na území Zlínského kraje a poskytují služby v oblasti EVVO převážně pro školy, školská zařízení, neziskové organizace, vzdělávací instituce a pro pedagogickou veřejnost, ekoporadenství pro veřejnost nebo zajišťují aktivity pro děti a mládež (mají např. dětský oddíl), příp. vyvíjejí činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny se vzdělávacím a osvětovým aspektem, fyzické osoby starší 18 let.