Informace z historie i současnosti v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji. Významné projekty a programy. Přehled vydaných dokumentů.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) ve Zlínském kraji je oblastí, kde najdete učitele i ředitele škol, pracovníky středisek volného času, pracovníky středisek ekologické výchovy a ekoporaden, komunální politiky, pracovníky úřadů, knihoven a vzdělávacích a kulturních institucí, novináře, profesionály i dobrovolníky, zástupce mladší i starší generace, ty kdo začínají i ty, které směle můžeme v tom nejlepším slova smyslu nazvat „nestory“. Je oblastí, do které se dlouhodobě  zapojuje celá řada organizací -  školy všech stupňů, školská zařízení, zejména střediska volného času, neziskové organizace, knihovny, hvězdárny, muzea, ZOO, úřady a další instituce (souhrnně je označujeme jako nositele EVVO).Ty prostřednictvím svých odborně připravených a ve většině případů upřímně nadšených a tvořivých pracovníků i dobrovolníků realizují zajímavé a rozmanité programy a projekty. Aktivity organizace financují i připravují v rámci  své hlavní činnosti či prostřednictvím projektů menšího i většího rozsahu.

Většina organizací se svou činností obrací především na děti a mládež. Nejvíce veřejnost v kraji oslovují akce  spojené s místními tradicemi,  významnými dny pro životní prostředí či kampaněmi, např. Den Země, Den stromů, Den vody, dny bez aut, dny zdraví, dny bez tabáku apod. Děti i dospělí si informace i náměty na šetrné způsoby hospodaření, nakupování a nakládání s odpady často odnášejí  také z pravidelných aktivit, mezi něž patří například zájmové kroužky, kluby, vzdělávací akce, výukové programy či cykly osvětových akcí a besed. Některé organizace operativně reagují na aktuální potřeby veřejnosti či rozvoje místa a akce připravují občas i spontánně mimo obvyklé plánované činnosti.

Na území Zlínského kraje působí více než šest stovek škol a školských zařízení. Přibližně jedna třetina je aktivní v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě.  Ze škol a školských zařízení jsou nejaktivnější  základní školy, následují  školy mateřské  a střední.  Školy s trvalým zájmem o EVVO se zapojují do sítě M.R.K.E.V. a Mrkvička.

V regionu působí dvě desítky středisek ekologické výchovy a ekoporaden. Ve své nabídce mají výukové programy, vzdělávací akce, poradenství, pravidelné kroužky a kluby,  osvětové  akce a kampaně pro veřejnost, tábory a letní školy. Poskytují informace, ne zřídka prostřednictvím tištěných i e-mailových rozesílek. Vydávají publikace, informační a osvětové materiály, včetně vlastních zpravodajů, provozují knihovny a internetové stránky. Starají se o chráněná území, naučné stezky i různé budovy a stavby. Rozvoj jednotlivých organizací je však výrazně ovlivněn financemi, kterých je stále nedostatek, přestože jsou aktivity financovány z rozmanitých zdrojů.

EVVO ve Zlínském kraji má svou oporu v krajských dokumentech, zejména Krajské koncepci EVVO ve Zlínském kraji. Dokument byl zpracován  za účasti zástupců veřejné správy i neziskových organizací a v rámci České republiky se jednalo i jednu z prvních krajských koncepcí.