POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji

(duben – listopad 2015)

Cílem projektu je podpořit udržitelnou místní ekonomiku založenou na využívání přírodního a kulturního dědictví regionu, tradičních a environmentálně šetrných výrobků.

Aktivity projektu:

Mapování spotřebitelů (veřejné mínění z hlediska spotřeby a užívání místních výrobků), srovnání s výsledky z roku 2014.

Setkání organizací, které se zabývají podporou místních výrobců - platforma pro vzájemnou spolupráci v rámci udržitelné ekonomiky.

2. ročník soutěže o titul Regionální výrobce podporující místní ekonomiku (vyhlášení, předání certifikátů).

Workshop pro regionální výrobce - účastníky soutěže, téma udržitelný a „zelený“ marketing (ve spolupráci s UTB Zlín).

Vydání 2 čísel novin Poctivě vyrobené, náklad 2000 ks/číslo.

Aktualizace webových stránek www.poctivevyrobene.cz

Aktualizace FB profilu Poctivě vyrobené

uspořádání Dne otevřených dveří u výrobce v regionu

vydávání TZ, článků a zpráv do médií v regionu

vydání materiálů a propagačních předmětů (ověření marketingových nástrojů na podporu tématu)

osvětová akce Poctivě vyrobené se zapojením podpořených výrobců

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje v Podprogramu „Podpora ekologických aktivit v kraji“ v roce 2015 (PF04-15).

 

Jak učit POLY - rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání v mateřských školách.

1.7.2014 – 30.6.2015

Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj učitelů, vedoucích a řídících pracovníků mateřských škol v oblasti kurikulární reformy prostřednictvím dostupných, kvalitních a zajímavých vzdělávacích programů a stáží pro oblast polytechnického vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Ke každému tématu byla vytvořena sada pomůcek a 10 metodických listů. Mateřské školy si je mohou od září půjčovat ve Vsetíně v LÍSCE (www.liska-evvo.cz) či ve Vzdělávacím a informačním středisku ve Veselí n. M. (www.vis.bilekarpaty.cz), nebo si objednat výukový program Učíme se s POLY.

 

Bezpečně a zdravě do života – rozvoj kompetenci v základním a středním vzdělávání

(1.9.2014 – 31.7.2015)

Projekt poskytuje cílovým skupinám vzdělávací programy, workshopy, pomůcky a metodickou podporu pro rozvoj vzdělávání v oblastech dopravní výchova a zdravý životní styl v návaznosti na cíle RVP ZV, RVP GV a RVP SOV. Zvyšuje porozumění obsahu a pojetí dopravní výchovy a vzdělávání k zdravému životnímu stylu, rozšiřuje klíčové kompetence žáků, profesní kompetence pedagogů a dalších pracovníků, zlepšuje podmínky k využívání moderních metod a pomůcek, motivuje k dalšímu vzdělávání a spolupráci.

Projekt tvoří 5 klíčových aktivit:

KA 01. Zdravý pohyb

KA 02. Zdravá a bezpečná škola

KA 03 Prevence rizikových návyků

KA 04 Bezpečně na ulici

KA 05 Webové prostředí Bezpečně a zdravě do života 

Pro účastníky budou vytvořeny sady pomůcek a metodických textů, které podpoří rozvoj vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy.

Projekt realizuje Středisko volného času Klubko Staré Město, p.o.

Líska, o.s. je partnerem projektu a realizuje aktivitu 2 – Zdravá a bezpečná škola.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

K tématům byly vytvořeny pomůcky, texty a metodické listy. Sady jsou k zapůjčení ve Vsetíně LÍSCE (www.liska-evvo.cz) a ve Vzdělávacím a informačním středisku ve Veselí nad Moravou (www.vis.bilekarpaty.cz),
nebo si můžete objednat výukový program či exkurzi Odkud se bere jídlo (doporučeno pro žáky 3.-5. ročníku ZŠ).

 

POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji

Projekt zaměřený na zvýšení spolupráce a povědomí při posilování místní ekonomiky na území Zlínského kraje. Více informací zde.

Projekt je podpořen v rámci Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace Programu česko-švýcarské spolupráce.

 

Projekt Osvětové kampaně Lísky pro školy a veřejnost ve Zlínském kraji.

Cílem projektu je připravit a realizovat pro školy a veřejnost ve Zlínském kraji 5 osvětových kampaní. Kampaně zahrnují různorodé aktivity pro děti i dospělé: články a tiskoviny s radami a informacemi k tématu, metodické listy pro práci s dětmi, výukové programy, výstavy, semináře a exkurze, soutěže i zajímavá setkání na mnoha místech našeho regionu.

Více o kampaních zde.

Projekt je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

 

Vzdělávání pedagogů MŠ zaměřené na praktickou regionální polytechnickou výchovu, JAK FUNGUJE SVĚT.

1.7.2014 – 30.6.2015

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogů mateřských škol v oblasti praktické regionálně zaměřené polytechnické výchovy rozšířením nabídky akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vytvořením lektorského kurzu s možností expanze polytechnicky orientovaných programů do dalších mateřských škol.

Projekt Lipky Brno, Líska je partnerem projektu.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.