Projekt zaměřený na zvýšení spolupráce a povědomí při posilování místní ekonomiky na území Zlínského kraje.

Autor fotografie: Tomáš Kažmierski

Autor fotografie: Tomáš Kažmierski

Aktivity projektu zaměřujeme na spolupráci s řemeslníky, drobnými výrobci a zemědělci. Společně s nimi chceme postupně dosáhnout zvýšení zájmu o lokální (regionální) výrobky u veřejnosti, a to především tak, že budeme zlepšovat znalosti a dovednosti producentů v oblasti udržitelného a tzv. „zeleného” marketingu, dále budeme podporovat jejich vzájemnou spolupráci a koordinaci aktivit. To by v konečném důsledku mělo vést k celkovému zvýšení povědomí o jejich výrobcích a postupnému zvýšení poptávky a odbytu. Projekt má též přispět k posilování stability Lísky jako organizace s posláním koordinovat a vytvářet sítě spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje, vzdělávání a osvěty.

Doba realizace: prosinec 2013 - březen 2015

Stručný přehled aktivit projektu: 

1) Podrobné mapování potřeb producentů na lokálním trhu a zmapování poptávky po regionálních výrobcích 

Tato aktivita je zaměřena na zjištění situace u drobných výrobců, řemeslníků a zemědělců ve Zlínském kraji a zvláště pak na aktuální poptávku po regionálních výrobcích u místních obyvatel. Výstupem bude databáze výrobců (producentů) a základní charakteristika jejich potřeb z hlediska výroby, odbytu a možností vytvoření asistenčních služeb v oblasti kooperace, vzdělávání a marketingu včetně vyhodnocení výhod a nevýhod regionálního značení a jeho potenciálního užití ve prospěch udržitelné místní ekonomiky. Druhým výstupem bude studie hodnotící současné veřejné mínění obyvatel regionu z hlediska spotřeby a užívání místních výrobků.   

2) Vytvoření platformy pro vzájemnou spolupráci v rámci udržitelné ekonomiky 

Aktivita obsahuje propojování stávajících projektů, aktivit a organizací, které se zabývají podporou řemeslníků, drobných výrobců, firem a zemědělců. Výstupem bude dohoda (deklarace) o vzájemné spolupráci a sdílení informací. Výstupy schůzek budou ve zkrácené podobě prezentovány na webových stránkách projektu a budou rozesílány tiskové zprávy médiím. 

3) Identifikace regionálních výrobců podporujících místní udržitelnou ekonomiku 

V regionu Zlínského kraje bude vybráno 5 regionálních producentů a budou pro ně připraveny marketingové plány „šité na míru“, které jim následně pomohou ke zlepšení kvality prodeje a komunikace se zákazníkem. Cílem bude vedle zvýšení prodejnosti, též zvýšení atraktivity, dostupnosti a zaměřené pozornosti výrobce na udržitelnou a šetrnou výrobu. Výběr relevantních producentů bude probíhat prostřednictvím vyhlášení krajské soutěže o titul „živnostník / firma / farma podporující místní udržitelnou ekonomiku”. Výstupem této aktivity budou kritéria „udržitelného místního producenta”, na nichž se bude podílet pracovní skupina, která se bude formovat při rozběhu samotné aktivity a členové se budou sestávat z odborníků, zástupců veřejné správy a dalších organizací. Kritéria následně projdou oponenturou. Udílení titulu bude doprovázeno propagačními aktivitami, a to jak vůči samotným výrobcům, tak vůči veřejnosti za účelem vysvětlení pojmu udržitelný rozvoj a jeho uplatňováním v každodenním životě. Na závěr aktivity bude uspořádáno slavnostního vyhlášení výsledků a udělení „titulu“ spojené s předáním certifikátu. 

 4)      Vytvoření marketingových plánů pro regionální výrobce 

Výrobci, kteří budou ocenění v motivační soutěži (aktivita č. 3), získají zároveň možnost vytvoření marketingového a komunikačního plánu pro zlepšení komunikace se zákazníky, zlepšení prodeje vlastních výrobků a zvýšení poptávky po místních výrobcích. Zároveň budou absolvovat „vstupní” jednodenní kurz (cca 6 - 8 hodin výuky) s úvodem do oblasti marketingu, „zeleného” marketingu, udržitelného rozvoje a podpory místní produkce. Následně bude pro výrobce individuálně vytvořen marketingový plán a plán komunikace se zákazníky tak, aby bylo docíleno zvýšení poptávky po výrobcích v regionu s respektováním principů udržitelného rozvoje a podpory místní ekonomiky. Po této etapě bude následovat období plnění marketingového plánu, kdy výrobci bude asistovat po dobu 3 měsíců externí supervizor. 

5) Realizace propagační a osvětové kampaně 

Jedna část propagační a osvětové kampaně bude zaměřena na místní výrobce a veřejnou správu. Tato kampaň bude mít vysvětlující charakter a bude zaměřená na pojem udržitelná místní ekonomika využívající místní přírodní a kulturní zdroje, přehled a výhody regionálních značek a dalšího „ekoznačení“ v regionu a jeho využití při marketingu a prodeji. Cílovou skupinou druhé části kampaně budou obyvatelé Zlínského kraje – potenciální zákazníci. Tato část kampaně bude zaměřena především na propagaci místní produkce, výhody udržitelné spotřeby v domácnostech, orientace v regionálním značení. Mezi aktivity bude patřit např. Den otevřených dveří u regionálních výrobců nebo tvorba tzv. questingových tras. Cílem bude zvýšit povědomí o místních výrobcích a docílit postupné zvýšení poptávky při prodeji regionálních výrobků. 

 

Projekt je podpořen v rámci Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace Programu česko-švýcarské spolupráce.