Etický kodex LÍSKY, z.s.

Lísku - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji založil 21. března 2007 přípravný výbor složený ze zástupců Stálé oborové konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji (2000 -2007), neziskových organizací, škol, vzdělávacích institucí, obecních i městských úřadů a Krajského úřadu Zlínského kraje. Ministerstvo vnitra registrovalo Lísku 25. května 2007, dne 29.5.2015 byl změněn název organizace: LÍSKA, z.s. (zapsaný spolek).
Členové LÍSKY se dohodli na vytvoření a přijetí etického kodexu, s cílem veřejně deklarovat nezávislost, nestrannost, důvěryhodnost a odbornost spolku a zavazují se tak naplňovat základní poslání LÍSKY, jakož i dodržovat hodnoty a pravidla níže uvedená:

Poslání
1. Členové LÍSKY budou svou činností přispívat k naplňování základních cílů, pro které spolek vznikl. Tím je nabídka a realizace kvalitních programů a služeb v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (dále jen EVVO) pro veřejnost, obce a školy ve Zlínském kraji. Aspekt je kladen na rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, tedy jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí, a je zároveň chápáno jako odpovědné osobní, občanské a profesní jednání zahrnující zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických procesů a právních prostředků.
Budou též v rámci svých aktivit podporovat zázemí pro EVVO v regionu, zejména síť environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center, sítě škol, školních koordinátorů EVVO a dalších osobností a pedagogů se zájmem o EVVO.

Hodnoty
Člen LÍSKY se dále zavazuje, že bude:
2. Dbát dobrého jména spolku, jeho jedinečnosti a užitečnosti, posilovat jeho důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími.
3. Dbát při své činnosti na profesionalitu, odbornost, komunikativnost, empatii, spojení s praxí, spolehlivost, poctivost a odbornost.
4. Dodržovat principy partnerské spolupráce, navzájem se informovat, sdílet zkušenosti a náměty, spolupracovat vzájemně se podporovat, podporovat solidaritu a porozumění. Postupovat společně v záležitostech, které se dotýkají EVVO a environmentálního poradenství v kraji. Propojovat a podporovat osobnosti i organizace s aspektem na smysluplné využívání odborností, zkušeností, kompetencí, kapacit i rozmanitostí programů a služeb pro ochranu přírody a udržitelný rozvoj.
5. Dbát na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
6. V zájmu transparentnosti zveřejňovat údaje o své organizaci, jejích pracovnících, projektech a způsobu financování, ve výročních zprávách, případně dalším vhodným způsobem.
7. Vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních.
8. Dodržovat při své činnosti právní normy České republiky a být si vědom právních důsledků svých činů; respektovat demokracii a spravedlnost.
9. Dbát na správnost, aktuálnost, pravdivost a přesnost informací, které jsou zveřejňovány a jimi argumentováno; brát v úvahu a respektovat různé názory a přístupy.
10. V rámci činnosti dbát na ekologické zásady a být tak vzorem pro ostatní při přijímání zodpovědnosti za udržitelnou budoucnost a kvalitní současnost.
11. V sídlech členských organizací, na webech a při akcích pro veřejnost se hlásit k LÍSCE. Na svých materiálech, tištěných či elektronických, komunikovat příslušnost k LÍSCE, dle možností zveřejňovat logo LÍSKY, prezentovat členství v LÍSCE a informovat o společných aktivitách, příp. aktivitách, které v rámci společenství LÍSKY poskytují.

Financování
12. Při zajišťování financování postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
13. Využívat k financování pouze zdroje, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a etickými normami.
14. Navazovat partnerské vztahy a spolupráci s poskytovateli finanční podpory výhradně s cílem naplňovat poslání organizace.
15. V oblasti firemního fundraisingu spolupracovat se subjekty, které se hlásí k odpovědnosti za dopad své činnosti na životní prostředí, usilují o snižování negativního působení své činnosti na životní prostředí a nejsou odpovědny za hrubé a závažné případy devastace životního prostředí či porušování lidských práv.

 

Přijato na členské schůzi ve Vsetíně dne 4.dubna 2013.