V LÍSCE zahajujeme nový projekt Z farmy na náš stůl, aneb zdravě - hravě o původu a zpracování potravin.

Hlavním cílem projektu je podpořit pozitivní vnímání zemědělství a zvýšení pozitivního vnímání bezpečnosti potravin a zdravé výživy.

Předkládaný projekt navazuje na pilotní projekt realizovaný naší organizací v roce 2017 pod názvem „Z farmy na náš stůl aneb zdravě – hravě o původu a zpracování potravin“. Využívá jeho výstup v podobě výukového programu se sadou didaktických pomůcek a prostřednictvím realizace výukového programu na školách ve Zlínském a Jihomoravském kraji přispívá k naplnění cíle projektu v souladu s cíli podprogramu.

Zaměřuje se na žáky I. stupně základních škol, děti v zájmovém vzdělávání (kroužky ve školách, školní družiny, školní kluby, střediska volného času) a jejich rodiče.

Dílčí cíle projektu:

Ø šíření informací a osvěta cílových skupin o významu zemědělství, včetně ekologického,

Ø osvěta a propagace env. šetrného zemědělského hospodaření,

Ø propagace a osvěta bezpečnosti potravin a zdravé výživy (Pět klíčů k bezpečnému stravování);

Ø propagace biopotravin a regionálních produktů,

Ø propojení města a venkova.


Pro děti na I. stupni ZŠ a ve školních družinách je připraven dvouhodinový výukový program, kde se děti prostřednictvím velké deskové hry seznámí s důležitými pravidly při přípravě a skladování potravin a připraví se zdravou svačinku.

K VP byla vytvořena metodika a 3 sady pomůcek. V prvních měsících projektu bude metodika dopracována a projde grafickou úpravou. Budou pořízeny chybějící pomůcky a úvodní 3 sady budou doplněny a kompletovány. Následně budou pořízeny 3 další sady, abychom pokryli územní dostupnost.

VP budou zajišťovat organizace v regionu, které mají s VP zkušenosti. Bude připraven úvodní workshop pro lektory, lektoři budou seznámeni s VP, metodikou a pomůckami tak, aby byli schopni VP samostatně učit. Při první výuce budou přítomni supervizoři – tedy autoři VP a metodiky. V závěru roku proběhne workshop, kde budou moci lektoři sdílet zkušenosti a podat náměty a připomínky k finální úpravě metodiky, příp. sady pomůcek.

Výukový program bude realizován v počtu 100 na základních školách a v zájmovém vzdělávání na území Zlínského a Jihomoravského kraje, v případě zájmu a s ohledem na dostupnost škol a možnosti lektorů i v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Klíčová témata VP:

ü Pět klíčů k bezpečnému stravování.

ü Odkud se bere jídlo na náš stůl?

ü Produkty a jejich zpracování.

ü Správné a zdravé využití produktů - moje svačina.

 

Cíle VP:

Ø Seznámit žáky se zásadami dle Pěti klíčů k bezpečnému stravování.

Ø Podpořit návyky zdravého a bezpečného stravování.

Ø Seznámit žáky s původem surovin v regionu (příběhy jídla).

Ø Ukázat možnosti zpracování prvotních produktů.

Ø Vyzkoušet si jednoduchou činnost – získat konkrétní dovednosti související se zpracováním produktů a přípravou jídla dle Pěti klíčů k bezpečnému stravování.

Ø Vysvětlit, proč je důležité kupovat regionální produkty a jak touto spotřebitelskou volbou přispějí k rozvoji místní udržitelné ekonomiky.

 

Cílová skupina: žáci I. stupeň základní školy, zájmové vzdělávání

Délka trvání programu: 2 hodiny / 2x 45 minut (2 vyučovací hodiny)

Místo konání: škola

Počet lektorů: 2

Pomůcky: sada

Metody a formy práce: motivace – desková hra, diskuse, názorná demonstrace, činnosti – příprava svačiny, práce ve skupině, prezentace, hodnocení


Projekt je financován z prostředků Ministerstva zemědělství,  projekt č. 42/2018

http://www.liska-evvo.cz/doc/projekty-lisky

Projekt je financován z prostředků Ministerstva zemědělství,  projekt č. 42/2018