LÍSKA je regionálním sdružením osobností a organizací zaměřených na ekologickou/environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu na území Zlínského kraje. Byla založena v roce 2007 jako nezisková organizace.

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního a kulturního dědictví.

Líska poskytuje školám, organizacím, obcím, rodinám s dětmi i veřejnosti informace, vzdělávací, výukové a osvětové programy, metodickou pomoc a poradenství. Vydává informační a osvětové materiály, koordinuje a propaguje aktivity a rozvíjí užitečné místní a regionální partnerství. Zpracovává a realizuje řadu projektů regionálního významu na podporu EVVO ve Zlínském kraji v úzké spolupráci s členskými středisky a partnery ze státní, podnikatelské i neziskové sféry.

Líska je servisní organizací pro své členy, zastupuje společné zájmy, informuje o vývoji a změnách v oblasti ekologické výchovy, zajišťuje společnou propagaci a podporuje rozvoj a kvalitu ekologické výchovy. Mezi členy Lísky patří střediska ekologické výchovy, ekoporadny, vzdělávací instituce, muzea, školy i učitelé, pracovníci neziskových organizací, veřejné správy a další osobnosti.

Vize a poslání Lísky:

LÍSKA poskytuje programy a služby pracovníkům neziskových organizací, veřejné správy, učitelům, studentům učitelských i přírodovědných oborů, rodinám s dětmi, regionálním výrobcům a dalším zájemcům o environmentálně odpovědnější přístupy.

Naší společnou vizí je občanská společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a přispívají k jeho zachování pro další generace.

Posláním Lísky je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském kraji, poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem.

Jak našeho poslání dosahujeme?

Používáme k tomu celou škálu nástrojů, které můžeme shrnout do tří skupin:

A. Informujeme. Prostřednictvím elektronické rozesílky, webových stránek, osvětových kampaní a osobních konzultací.

B. Vzděláváme. Formou výukových programů pro žáky, vzdělávacích programů a exkurzí pro dospělé, osvětových akcí a kampaní pro děti, rodiny s dětmi i dospělé.

C. Poskytujeme odborné služby. Bezplatně, v rámci dotovaných programů či projektů, nebo za finanční úhradu formou služeb.

Hlavní činnosti Lísky:

 1. Informování a osvěta.
 2. Vzdělávání a lektorská činnost.
 3. Poradenství a metodická podpora.
 4. Příprava a realizace projektů.
 5. Podpora fair trade a místních výrobků.
 6. Zpracování koncepcí a strategií.
 7. Konferenční servis, Férová kavárna.

Hlavní typy aktivit:

 • Elektronická rozesílka informací.
 • Tvorba metodických listů, didaktických a metodických materiálů, pomůcek.
 • Vydávání tematických novin.
 • Zpracování tiskových zpráv, článků, osvětových a informačních materiálů.
 • Osvětové akce a kampaně. Soutěže a přehlídky.
 • Akreditované vzdělávací programy pro dospělé. Krajská konference o EVVO.
 • Konzultace.
 • Výukové programy a exkurze pro žáky.
 • Servis organizacím poskytujícím EVVO.
 • Příprava a zpracování projektových žádostí. Koordinace síťových projektů.
 • Prodej fair trade a místních výrobků.
 • Organizace programů pro školy, obce, firmy, organizace.

Hlavní cílové skupiny:

 • Členové Lísky
 • Veřejnost:
 • rodiny s dětmi,
 • děti, žáci škol a školských zařízení,
 • pedagogové a zaměstnanci škol a školských zařízení,
 • pracovníci a dobrovolníci neziskových organizací,
 • pracovníci veřejné správy,
 • pracovníci vzdělávacích institucí,
 • dospělá veřejnost.

Čím je Líska jedinečná:

 • Partner pro jednání na regionální i celostátní úrovni.
 • Kontakty, databáze a data z oblasti EVVO v regionu.
 • Lektorské, konzultační a odborné zázemí.
 • Dlouhodobá metodická podpora školám, neziskovým organizacím i veřejné správě.
 • Tvorba strategií a koncepcí zaměřených na EVVO.
 • Velká flexibilita, propojení, různorodost, odbornost a pestrost programů členů.

Cíle Lísky:

Vzájemně prospěšné cíle (pro členy Lísky):

 • Zastupovat a prosazovat společné zájmy členů Lísky.
 • Prezentovat činnost členů Lísky.
 • Vyhledávat zdroje a zpracovávat síťové projekty prioritně se zapojením členů Lísky.
 • Koordinovat aktivity členů Lísky v oblasti EVVO.
 • Poskytovat metodickou podporu a realizovat vzdělávací programy.

Veřejně prospěšné cíle (pro veřejnost):

 • Rozvíjet partnerskou spolupráci s neziskovým, veřejným a podnikatelským sektorem.
 • Vyhledávat, zpracovávat a distribuovat environmentálně zaměřené informace.
 • Poskytovat metodickou podporu a realizovat vzdělávací a výukové programy.
 • Realizovat vzdělávací a osvětové programy pro rodiny s dětmi.
 • Realizovat osvětové kampaně.
 • Vytipovat a prezentovat příklady dobré praxe v EVVO.

Pro stabilizaci spolku:

 • Získávat finanční prostředky pro realizaci činností v souladu s posláním.
 • Získávat nové členy spolku a pokrýt zastoupení v regionu

Orgány sdružení: