Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím

Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.


Termíny podání žádosti

Zahájení příjmu žádostí: 3. 2. 2020 v 10:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2020, nejpozději však do vyčerpání alokace.

 

Období realizace: podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2022.

 

Forma a výše podpory

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč.

Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Popis podporovaných aktivit

a) Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.

Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.

 

b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.

Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol1 a umožnit tak tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol (např. lesní kluby).

 

c) Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.


Žádost se podává elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy, které nebylo možné vložit do AIS SFŽP, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne elektronického podání.


Více na https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74&fbclid=IwAR0zMIskGAyBSFVgydMYinm78NZzYwG1cz8ntLjW5xsLw5VY8R3uCUFeH8I