Na základě svých stanov LÍSKA:

 • podporuje vzájemnou výměnu zkušeností a znalostí svých členů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty,
 • zprostředkovává příjem a šíření aktuálních informací zvenčí, výměnu informací mezi členy, iniciuje a podporuje spolupráci,
 • zastupuje, obhajuje a prosazuje společné zájmy členů ve vztahu ke krajským orgánům státní správy, k partnerským organizacím, k dárcům a sponzorům,
 • napomáhá udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy Lísky,
 • přijímá vnitřní pravidla a standardy pro činnost členských organizací a tím zvyšuje kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů, vytváří podmínky pro zapojení a vstup dalších organizací do Lísky.

 

Stanovy spolku

LÍSKA, z.s.


Článek I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Název spolku je: LÍSKA, z.s.

 

 1. LÍSKA, z.s. (dále jen LÍSKA) je spolkem podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění. LÍSKA je samostatnou právnickou osobou, která jedná a vystupuje svým jménem, vstupuje do právních vztahů a nese odpovědnost z nich vyplývající. Má vlastní hospodaření a právo disponovat se svými prostředky.

 

 1. LÍSKA je regionální nevládní neziskovou organizací zabývající se ekologickou/environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Je samosprávným a dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob se společným zájmem.

 

 1. LÍSKA se ve své činnosti řídí právním řádem ČR, svými stanovami a organizačním řádem. 

 

 1. Sídlem je Michala Urbánka 436, Rokytnice, 755 01 Vsetín.

 

Článek II.
Poslání a hlavní činnosti spolku

 

 1. LÍSKA sdružuje nositele environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) - fyzické osoby a právnické osoby, zejména střediska a centra ekologické výchovy, ekoporadny, neziskové organizace, vzdělávací a jiné organizace.

 

 1. Posláním LÍSKY je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu, zejména ve Zlínském kraji, poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje.

 

 1. LÍSKA je servisní organizací pro své členy, zastupuje společné zájmy, informuje o vývoji a změnách v oblasti EVVO, zajišťuje společnou propagaci, komunikaci s partnery, připravuje a koordinuje síťové projekty a podporuje zázemí pro aktivity v oblasti EVVO.

 

 1. Hlavní činnosti Lísky:

4.1  Poskytování informací prostřednictvím elektronické rozesílky, webových stránek, sociálních sítí, tiskových zpráv a článků, tiskovin a osvětových kampaní.

4.2  Vzdělávání a lektorská činnost, metodická podpora, ediční činnost formou vzdělávacích akcí, konferencí, veletrhů, konzultací, stáží, výukových a metodických materiálů.

4.3  Poradenství v EVVO a životním prostředí.

4.4  Zpracování koncepcí a strategií.

4.5  Příprava a realizace projektů.

4.6  Pořádání akcí, konferenční a produkční servis.

4.7  Podpora fair trade a místních výrobků.

 

 1. LÍSKA je oprávněna provádět hospodářskou činnost v souladu s posláním a činnostmi spolku. O této vedlejší činnosti rozhoduje výbor a je realizována v souladu s živností volnou.

 

 1.              LÍSKA je pro svou činnost oprávněna přijímat zaměstnance.

 

Článek III.
Členství, práva a povinnosti členů LÍSKY

 

 1. LÍSKA je otevřenou organizací, jejímž členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která projevila svou vůli stát se členem, souhlasí se stanovami spolku a splňuje následující podmínky:
 1. Členy LÍSKY mohou být:
  1. Právnické osoby, které vyvíjí svou činnost a poskytují služby v oblasti EVVO, převážně pro školy, školská zařízení, neziskové organizace, vzdělávací instituce, rodiny s dětmi a pro pedagogickou i odbornou veřejnost, ekoporadenství pro veřejnost, zajišťují aktivity pro děti a mládež (mají např. dětský oddíl) či rodiny s dětmi, případně vyvíjejí činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny se vzdělávacím a osvětovým aspektem.
  2. Fyzické osoby starší 18 let.
  3. Členství v LÍSCE zaniká:
   1. doručením písemného či elektronického oznámení o vystoupení,
   2. rozhodnutím členské schůze o zániku členství z důvodu opakovaného neplnění povinností plynoucích ze stanov, neplacení členských příspěvků nebo porušení organizačního řádu a člen byl na ně LÍSKOU řádně písemně či elektronicky upozorněn,
   3. úmrtím fyzické osoby či zánikem právnické osoby,
   4. zánikem LÍSKY.
  4. Práva členů LÍSKY jsou:
   1. zapojovat se do činnosti LÍSKY,
   2. požívat členských výhod uvedených v organizačním řádu,
   3. účastnit se a hlasovat na členské schůzi,
   4. účastnit se jednaní výboru s hlasem poradním (nevztahuje se na členy výboru),
   5. volit a být volen do orgánů LÍSKY,
   6. být informován o činnosti LÍSKY,
   7. obracet se na orgány LÍSKY s podněty, návrhy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření k nim.
  5. Povinnosti člena LÍSKY jsou:
   1. dodržovat stanovy, organizační řád a další vnitřní předpisy LÍSKY,
   2. chránit a šířit dobré jméno LÍSKY,
   3. aktivně se podílet na plnění poslání LÍSKY,
   4. aktivně se účastnit aktivit LÍSKY,
   5. svědomitě vykonávat funkce v orgánech LÍSKY,
   6. platit členské příspěvky.
 1. O přijetí za člena LÍSKY rozhoduje na základě písemné přihlášky členská schůze.  Součástí přihlášky je písemné doporučení k přijetí člena minimálně od dvou stávajících členů LÍSKY, v případě právnické osoby též další požadované dokumenty. Členství vzniká přijetím dle usnesení členské schůze a úhradou stanoveného vstupního členského příspěvku. Další požadované dokumenty a výši vstupního členského příspěvku schvaluje členská schůze, způsob úhrady stanovuje organizační řád.
 2. Výši ročního členského příspěvku schvaluje členská schůze, způsob úhrady stanovuje organizační řád.

 

Článek IV.
Orgány LÍSKY

 

1. Orgány LÍSKY jsou:

 1. členská schůze,
 2. výbor,
 3. předseda,
 4. revizní komise.

 

 1. Volenými orgány LÍSKY jsou výbor, předseda a revizní komise. Funkční období volených orgánů LÍSKY je dvouleté. Jejich činnost je kontrolována členskou schůzí.

 

 1. Členská schůze a řídící výbor jsou usnášeníschopné při nadpoloviční účasti přítomných členů. Není-li členská schůze usnášeníschopná, předseda svolá mimořádnou členskou schůzi, která je usnášeníschopná při účasti jedné třetiny přítomných členů LÍSKY. Postup pro svolání členské schůze a mimořádné členské schůze upravuje organizační řád LÍSKY.

 

 1. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

 

 1. Ke změně stanov a organizačního řádu, k přijetí a vyloučení členů, k rozhodnutí o zániku organizace je potřeba souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných členů s právem hlasovacím na členské schůzi.

 

Článek V.

Členská schůze

 

Nejvyšším orgánem LÍSKY je členská schůze, které přísluší rozhodovat o všech zásadních záležitostech LÍSKY a základních otázkách činnosti:

 

 1. Členskou schůzi tvoří členové LÍSKY, tj. fyzické i právnické osoby. Členové mají vždy jen jeden hlas. Právnickou osobu zastupuje statutární zástupce či osoba statutárním zástupce pověřená.
 2. Členskou schůzi svolává řídící výbor, minimálně dvakrát za kalendářní rok.
 3. Členskou schůzi svolává řídící výbor také vždy, když o to požádá písemně nejméně třetina členů LÍSKY, předseda LÍSKY nebo řídící výbor. Není-li předseda do funkce ustaven, svolávají členskou schůzi alespoň dva členové řídícího výboru společně.
 4. Členská schůze LÍSKY zejména:
 1. volí a odvolává členy řídícího výboru a revizní komise,
 2. volí a odvolává předsedu,
 3. projednává a schvaluje plán činnosti, cíle, roční kalendářní plán, roční rozpočet,
 4. projednává a schvaluje roční uzávěrku, výroční zprávu a zprávu revizní komise,
 5. přijímá nové členy, schvaluje vstupní a roční členské příspěvky, posuzuje plnění členských povinností a rozhoduje o zrušení členství,
 6. schvaluje stanovy,
 7. projednává a schvaluje organizační řád a další vnitřní předpisy a jejich změny,
 8. projednává a schvaluje strategické dokumenty LÍSKY,
 9. rozhoduje o zrušení LÍSKY.

 

                                                                                     Článek VI.

Výbor

 

 1. Výbor je výkonným orgánem LÍSKY a za svou činnost se zodpovídá členské schůzi.
 2. Výbor má nejméně tři členy a jeho počet je vždy lichý.
 3. Výbor je složen z předsedy a členů výboru.
 4. Výbor koordinuje a dohlíží na činnost LÍSKY v období mezi zasedáními členské schůze a o této činnosti předkládá písemnou zprávu členské schůzi, min. však dvakrát ročně.
 5. Výbor svolává předseda, nejméně čtyřikrát ročně a jeho jednání se kromě členů účastní pozvaní zaměstnanci či členové LÍSKY.
 6. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.
 7. Výbor je volen veřejnou volbou na členské schůzi.
 8. Zasedání výboru je otevřené všem členům LÍSKY.

 

 1. Výbor zejména:
  1. koordinuje činnost LÍSKY, včetně plánování, hodnocení a analýz,
  2. zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí členské schůze,
  3. připravuje, navrhuje a předkládá členské schůzi plán činnosti LÍSKY, roční uzávěrku a výroční zprávu,
   1. doporučuje a schvaluje strukturu a kompetence zaměstnanců LÍSKY,
   2. projednává a doporučuje výši mezd a odměn zaměstnanců LÍSKY,
   3. ukládá a kontroluje úkoly členům řídícího výboru,
   4. vykonává další činnosti dle usnesení členské schůze,

 

10. Výbor zodpovídá za tyto ekonomické záležitosti LÍSKY:

 1. koordinaci zajišťování finančních prostředků pro činnost,
 2. plynulé čerpání rozpočtu,
 3. zpracování návrhu rozpočtu,
 4. rozhoduje o vedlejší činnosti (hospodářské činnosti spolku) a pravidelně o ní informuje členskou schůzi.

 

Článek VII.

Předseda

 

 1. Předsedu volí a odvolává členská schůze.
 2. Předseda je statutárním orgánem LÍSKY a jedná jménem Lísky v souladu se stanovami, organizačním řádem a usnesením členské schůze a řídícího výboru.
 1. Předseda dále:
  1. koordinuje běžnou činnost LÍSKY,
  2. zodpovídá za vedení ekonomické a administrativní agendy LÍSKY v souladu s právním řádem České republiky, usnesením členské schůze a organizačním řádem,
  3. řídí zaměstnance LÍSKY.
  4. přijímá zaměstnance LÍSKY,
  5. projednává na ŘV a následně schvaluje, zadává a kontroluje postup zpracování a vyplácení mezd a odměn zaměstnanců LÍSKY, vč. výše mezd a odměn zaměstnanců LÍSKY,
  6. zodpovídá za zpracování výroční zprávy, zpracování návrhu rozpočtu a roční účetní závěrky,
  7. řídí jednání a činnost řídícího výboru,
  8. řídí jednání členské schůze.

 

Článek VIII.

Revizní komise

 

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem LÍSKY, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 2. Revizní komise je tříčlenná a je volena veřejnou volbou na členské schůzi.
 3. Revizní komise je usnášeníschopná při účasti všech svých členů a rozhoduje jednohlasně.
 4. Revizní komise volí ze svého středu předsedu revizní komise, který řídí činnost komise.
 5. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením LÍSKY a upozorňuje řídící výbor/členskou schůzi na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
 6. Jednou ročně provádí celkovou kontrolu hospodaření a zprávu o výsledcích předkládá ke schválení členské schůzi.
 7. Revizní komise plní další úkoly schválené členskou schůzí.
 8. Revizní komise podává návrh členské schůzi na odvolání předsedy LÍSKY.
 9. Člen revizní komise nesmí být interním zaměstnancem LÍSKY, ani členem výboru LÍSKY.

 

                                                                                   Článek IX.

Zásady hospodaření

 

 1. LÍSKA hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Příjmy LÍSKY tvoří zejména:
 1. členské příspěvky, které se dělí na vstupní a roční členské příspěvky,
 2. příspěvky zahraničních i tuzemských sponzorů,
 3. dotace a příspěvky z veřejných zdrojů,
 4. dary a dědictví,
 5. výnosy z činnosti směřující k naplnění poslání LÍSKY,
 6. příjmy z vedlejší (hospodářské) činnosti LÍSKY, které jsou prováděny za účelem získání finančních prostředků pro činnosti, které LÍSKA v souladu s posláním a činnostmi vykonává, o předmětu hospodářských činností rozhoduje výbor v souladu s posláním LÍSKY.
 1. Prostředky LÍSKY lze použít pouze na financování programů a aktivit v souladu s jejím posláním. Způsob použití prostředků je dále rozpracován v organizačním řádu.
 2. Hospodaření probíhá podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.  
 3. Kontrolu veškerého hospodaření provádí revizní komise, minimálně jednou ročně.

 

Článek X.

Zánik organizace

 

 1. LÍSKA zaniká v souladu s ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanský zákon, v platném znění: dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Zaniká-li LÍSKA rozpuštěním dobrovolným, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.
 3. Likvidace se řídí §187 a dalšími ustanoveními Občanského zákoníku.

 

Znění těchto STANOV bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 29.5.2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 29.5.2015. Znění těchto STANOV je účinné od 30.5.2015.

 

Mgr. Yvona Koutná

Předseda LÍSKY, z.s.

Hostětín, 29.5.2015

Připojené soubory