Škola pro udržitelný život (ŠUŽ)

Stěžejní program Střediska ekologické výchovy SEVER. Jeho cílem je rozvoj aktivního občanství a podpora myšlenky udržitelného života prostřednictvím škol. Učitel se stává průvodcem žáků, kteří samostatně navrhují, rozhodují a realizují kroky k zlepšení života v obci a zároveň se při tom učí důležitým občanským dovednostem.

http://www.liska-evvo.cz/doc/skola-pro-udrzitelny-zivot-suz

Program Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) má za sebou první, přípravnou část. Od poloviny prosince do poloviny února seznamovali lektoři Střediska ekologické výchovy SEVER zájemce z řad pedagogů s tímto programem, který využívá unikátní metodu projektového vyučování. Teď se aktivita přesouvá do zapojených škol – čeká je komunitní plánování s žáky, rodiči a dalšími obecními zástupci a již brzy budou známy hlavní témata projektů pro rok 2016.

Speciálními semináři prošlo v tomto ročníku 102 učitelů a dalších 8 nepedagogických pracovníků ze všech krajů v Česku. Seznamovali se s principem místně zakotveného učení, zkoušeli si přípravu vize obce i banky projektů, byly jim představeny úspěšné projekty z minulých ročníků.
 
Team lektorů vedla Karin Kvasničková, která k první etapě poznamenala:„Semináře se myslím povedly, těšil nás zájem učitelů o náš program. Líbilo se jim hlavně zařazení praktických aktivit. Nejvíce dotazů samozřejmě padalo k formální stránce účasti v programu ŠUŽ a možnostech financování. Učitelé se také velmi zajímali o možnosti a způsoby zapojení komunity, což je nedílnou a specifickou součástí našeho programu.“

Co teď konkrétně vyškolené učitele čeká? Na svých školách budou muset aktivizovat své žáky (potažmo jejich rodiče, zástupce obce, místní spolky a další partnery) a vytvořit s nimi vizi obce (jak má obec vypadat za 10 let). Z této vize vyplynou konkrétní problémy a potřeby a následně projekty, které mohou zlepšit život místních obyvatel v mnoha ohledech: životní prostředí, šetrné nakládání s odpadem, úspora vody a energie, místní potraviny, úprava veřejných prostranství, stromy a zeleň a dalších.

Z těchto projektů školy a jejich partneři vyberou jeden, který přispěje k naplňování vize obce a který mohou zvládnout realizovat s menším množstvím finančních prostředků a vlastními silami. Projekt popíší a pošlou ho grantové komisi, která posoudí jeho relevanci a rozhodne o přiznání a výši finančního příspěvku. Do konce dubna budou žáci a pedagogové vědět, zda se svým projektem uspěli.

V letošním roce získal program prostředky hned ze dvou zdrojů: SFŽP (Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství) a Nadačního fondu České bankovní asociace (Kamarádi vzdělávání). Do programu se proto mohla přihlásit každá škola (ZŠ i SŠ), která má zájem o posílení své role v obecním životě a rozvoji spolupráce s ostatními partnery (obecní úřad, místní podnikatelé, rodiče, přátelé školy, odborné instituce).

Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Ze zásobníku nápadů, který vytvoří, pak postupně realizují navržené změny a tím prakticky získávají kompetence pro budoucí život a mění místo, kde žijí, k lepšímu. Konkrétním příkladem může být úprava veřejného prostranství do podoby místa pro setkávání či hry, návrh a realizace energetických úspor budovy školy nebo zmapování života místního rodáka formou naučné stezky v okolí obce. Program vznikl ve spolupráci s Nadací Partnerství.

Web: http://sever.ekologickavychova.cz/projekty/skola-pro-udrzitelny-zivot-20152016/
www.skolaprozivot.cz

 

Mezinárodní program Ekoškola i pro mateřské školy.
V roce 2015 se Ekoškola poprvé otevírá i mateřským školám.

Sdružení TEREZA spolu s dalšími partnerskými organizacemi připravily a ověřily novou metodiku, která uzpůsobila program Ekoškola mateřským školám. Koordinátorem programu pro Zlínský kraj je ZO ČSOP Veronica www.hostetin.veronica.cz. Více o Ekoškole naleznete na www.ekoskola.cz.

 

Projekty a programy Sdružení TEREZA

http://www.jdeteven.cz/

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://globe.terezanet.cz/

 

Program Ekoškola

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program určený základním i středním školám. Jeho cílem je propojit enviromentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci. V ČR je koordinován Sdružením Tereza. http://www.ekoskola.cz/

 

Program GLOBE

Mezinárodní školní program, do kterého je zapojena řada základních škol v ČR. Program v ČR dlouhodobě koordinuje Sdružení TEREZA. http://globe.terezanet.cz/

 

Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora spotřeby fairtradových produktů na školách. Školy mohou při splnění kritérií získat status, kterým dávají svému okolí najevo svou společenskou odpovědnost, ať už spotřebou produktů či zařazením globálních témat do běžné výuky.

http://www.fairtradoveskoly.cz/ft_skoly

Ve Zlínském kraji je držitelem titulu ZŠ Vsetín, Rokytnice, http://www.vsetin.zsrokytnice.cz

 

Světová škola je projekt, který má od roku 2012 pod patronátem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Organizátorem je nezisková organizace Člověk v tísni, spolupráce ARPOK a ADRA. Staňte se výjimečnou a elitní školou, která se zajímá o dění okolo sebe i na celé planetě! Držitelem ve Zlínském kraji je ZŠ Vsetín, Rokytnice.

http://www.iuventas.cz/svetova-skola

 

Globální rozvojové vzdělávání

je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

http://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/

 

Projekt LaNgonpo

Globální rozvojové vzdělávání pro školy

La Ngonpo (znamená modrý průsmyk v ladačtině) je vzdělávací program, který je zaměřený na multikulturní a globální výchovu 12 – 16letých žáků a studentů. Vznikl v roce 2010 a byl součástí velkého mezinárodního projektu podpořeného Evropskou komisí.

Díky metodice, kterou mohou učitelé použít, se jejich žáci seznámí s některými tématy multikulturní a globální výchovy a díky internetovému partnerství se školami v Indii nebo Nepálu dostanou možnost porovnat své životy a ptát se na vše, co je zajímá.

Jedinečnost tohoto programu tkví v originální metodice, která zahrnuje podrobné plány 24 vyučovacích hodin pokrývajících 6 témat (např. krása, voda, migrace) použitelných v různých předmětech (např. v angličtině, občanské výchově, zeměpise, výtvarné výchově, v matematice), a v možnosti internetového partnerství se školami v zahraničí.

http://www.la-ngonpo.org/

 

Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi

Věnuje se metodice globálního rozvojového vzdělávání a usiluje o její zapojení do systému českého vzdělávání. Rozvíjí a prosazuje vzdělávání, které propojuje učení o sobě, o druhých a o světě, podporuje kritické myšlení a myšlení v souvislostech, otevřenost a oceňování rozmanitosti.

http://www.nazemi.cz/co-delame/globalni-rozvojove-vzdelavani.html

 

Konzultační centrum, programy a metodiky.

  • Chcete své žáky seznámit s problematikou dětské práce?
  • Zajímají vás otázky lidských práv či konfliktů ve světě a rádi byste je předali svým žákům?
  • Chcete zpestřit svou výuku aktuálním tématem, které hýbe světem?

Obraťte se na Agenturu rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.

U Botanické zahrady 828/4

779 00 Olomouc

grv@arpok.cz , tel: 581 111 907

www.multi-kulti.cz

www.globalcurriculum.net

 

Projekt „Global Storylines“ – výuka příběhem.

Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu.

Více: http://bit.ly/13BgBhd

 

Zajímá-li Vás badatelská výuka:

http://www.badatel.upol.cz/

http://globe.terezanet.cz/projekt-badatele.html

http://www.zsctyrlistek.cz/?page=nadani/detska-vedecka-konference-prace-s-talenty#form10

Zkušenosti má ZŠ Vsetín, Sychrov 97 – projekt s UK Praha, Jarka Ševčíková, http://fotoatlaspr.zs-sychrov.

sweb.cz, nebo ZŠ Vsetín, Rokytnice, Liběna Dopitová, http://www.vsetin.zsrokytnice.cz.