LÍSKA připravila pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání, projekty škol formou zjednodušeného vykazování, tzv. „šablony“ i další projekty škol a školských zařízení akreditované vzdělávací programy pro pedagogy i zajímavé aktivity pro žáky v tématech Polytechnické vzdělávání, Environmentální vzdělávání a výchova (EVVO), Rozvoje občanské angažovanosti žáků a Rozvoje podnikavosti a kreativity dětí a žáků.