Projekt je zaměřen na zkvalitnění programů a služeb v krajském systému EVVO ve Zlínském kraji prostřednictvím posílení organizační, personální a finanční kapacity Lísky.

Doba realizace: 2012 - 2014

 

Hlavní aktivity:

1. Poskytování informací o environmentálních tématech

Dílčím cílem je motivace a aktivizace veřejnosti ke zvýšení zájmu o životní prostředí a environmentálně šetrné chování, zvyšování vědomí občanů o životním prostředí a jeho ochraně.
 
V této části se zaměřujeme na standardizaci služeb v rámci poskytovaného environmentálního komunikačního a informačního servisu Lísky. Od roku 2007 Líska zajišťuje elektronickou rozesílku (20 elektronických balíčků informací ročně pro 644 koncových příjemců/rozesílka byla zahájena v roce 2005 v rámci projektu Zelená pro Zlínský kraj), spravuje databázi příjemců rozesílky, webové stránky, Krajský kalendář akcí EVVO a knihovnu, zajišťuje publicitu akcí (zpracování tiskových zpráv, prezentací, článků, informačních a prezentačních materiálů) a poskytuje metodický a informační servis v rámci osvětových kampaní (Ptáci – žijí tady s námi, Stromy kolem nás, Fair trade a Přírodní zahrady) neziskovým organizacím, školám i veřejné správě.
 
Ucelený, propojený a modernizovaný systém poskytování informací o environmentálních tématech přispěje k uspokojování stále rostoucích potřeb po informacích tohoto typu. 

 

2. Environmentální vzdělávání s aspektem naplňování principů udržitelného rozvoje

Dílčím cílem je rozvoj, zkvalitnění a standardizace vzdělávacích programů a metodické podpory různým cílovým skupinám s důrazem na jejich vzdělávací potřeby, odbornost a aktuálnost témat i obsahu, šíření příkladů dobré praxe a regionální dostupnost. 
 
Aktivita reaguje na rozmanitost a roztříštěnost nabídky produktů EVVO poskytovaných na území Zlínského kraje a snaží se o vytvoření ucelené nabídky různých typů a forem vzdělávacích programů a metodické podpory založené na zkušenostech a dobré praxi jednotlivých členských organizací sdružení Líska, případně dalších spolupracujících organizací, resp. odborníků činných v těchto organizacích. Realizací aktivity dosáhneme zjednodušení přístupu a orientace v nabídce vzdělávacích programů a metodické podpory na území Zlínského kraje a flexibilnějšího uspokojování rostoucí poptávky po uvedených produktech EVVO.

Součástí aktivity jsou i opatření k zajištění udržitelnosti tohoto systému do budoucna, tzn. vytvoření odpovídajícího především personálního zázemí, správně zvolená podpora prodeje a PR produktu a nastavení systému zpoplatnění produktů (vzdělávací programy a metodická podpora, vydávané metodické materiály) pro zvolené cílové skupiny.


3. Stabilizace Lísky jako partnera pro EVVO ve Zlínském kraji – posílení organizační, personální a finanční kapacity organizace s důrazem na udržitelnost

Dílčím cílem je vytvoření podmínek pro stabilizaci organizace jako celku s důrazem na udržitelnost nabízených produktů a poskytovaných služeb v rámci systému EVVO ve Zlínském kraji.
 
Aktivita je zaměřena zejména na posílení strategického, organizačního, finančního řízení, posílení PR a personální politiky. Aktivita komplexně vytváří podmínky pro udržitelnost činnosti sdružení a vytvořených a nabízených produktů.

 

Projekt byl podpořen v rámci Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace Programu česko-švýcarské spolupráce.