Projekt Zelená pro Zlínský kraj – environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému zdroji

Na základě strategických celostátních a krajských dokumentů, existujících materiálů a analýz o potřebách v oblasti EVVO i dlouholetých zkušeností byl zpracován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů první společný projekt Zlínského kraje a neziskových organizací (nositelů EVVO). Projekt byl zahájen 1. března 2006 a jeho příjemcem a nositelem byl Zlínský kraj. ALCEDO Vsetín bylo jedním z partnerů a zároveň garantem modulu Zelená pro Zlínský kraj. Celý projekt řešil potřebu vytvoření profesionálního zázemí pro podporu subjektů i krajského systému pro posílení partnerství, zvýšení možností vzdělávání, informovanosti, výměny zkušeností a získávání konkrétních námětů pro další postupy a komunikaci s cílovými skupinami.

Projekt měl 5 modulů:

1. modul – Zelená pro Zlínský kraj, garant ALCEDO

2. modul – Po Zelené Zlínským krajem, garant ZO Veronica

3. modul – Zelená řemesla, garant ZO Kosenka Valašské Klobouky

4. modul – Zelené hospodaření, garant ZO CENTAUREA, Uherský Brod

5. modul – Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Doba trvání projektu: březen 2006 – únor 2008

Celkový rozpočet projektu: 14 milionů Kč

Výše dotace z Evropského sociálního fondu činí 72 procent, tedy 10.123.509 Kč. Ze státního rozpočtu byla uvolněna dotace ve výši 24 procent, tedy 3.374.503 Kč a z rozpočtu Zlínského kraje 500.000 Kč. Projekt byl  vybrán ve druhém kole výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) – opatření 4.2. Specifické vzdělávání. Celkem bylo v tomto kole výzvy ministerstva přijato 41 projektů, z nichž bylo vybráno 11 úspěšných projektů. Kromě Zlínského kraje dále uspěl také kraj Liberecký (19,6 mil. Kč), Středočeský (15,4 mil. Kč), společný projekt Královéhradeckého a Pardubického kraje (17,8 mil. Kč) a Ústecký kraj (11,4 mil. Kč).

Projekt Zlínského kraje řešil rozvoj sítě středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), vzdělávání nezaměstnaných k tradičním řemeslům, školení k používání ekologických čistících a pracích prostředků, třídění odpadů, mapování a prezentace příkladů dobré praxe a úspěšných projektů, vzdělávání projektantů a investorů k zadávání a realizaci výstavby a rekonstrukce budov s ohledem na jejich energetickou spotřebu a tedy provozní náklady budov. Dále v rámci projektu vznikla dvě pracovní místa na městských úřadech v Uherském Hradišti a Kroměříži, stávající zaměstnanci deseti středisek poskytujících služby EVVO získávali vzdělání i metodickou podporu.

HLAVNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU:

• odstranění nízkého povědomí veřejnosti našeho kraje v přístupu k udržitelnému rozvoji, a to u občanů, malých

a středních podnikatelů a v rámci veřejné správy

• celkové zvýšení úrovně EVVO ve všech částech Zlínského kraje

• podpora pracovních míst v rámci Zlínského kraje

• stabilizace sítě středisek EVVO a vyšší profesionalizace a kvalita jejich činnosti

• zvýšení schopnosti partnerů a dalších subjektů EVVO samostatně získávat finanční prostředky a pokračovat

v činnostech definovaných projektem i po jeho skončení včetně udržení nově vytvořených pracovních míst

• propagace energetických úspor ve stávající i nově budované zástavbě rodinných i bytových domů a šíření

příkladů správného využití obnovitelných zdrojů

PARTNEŘI PROJEKTU:

• Zlínský kraj poskytuje koordinační a metodickou pomoc a partneři projektu realizují praktické postupy, a tak ukazují ostatním příklady dobré praxe

• ČSOP Veronica Brno – připravuje cyklus seminářů a exkurzí do míst realizací zajímavých ekologických projektů (Hostětín,aj.)

• ČSOP Kosenka Valašské Klobouky – zajištění přípravy kurzů tradičních řemesel, včetně vzdělávání školitelů

• ALCEDO – středisko volného času Vsetín – příprava a realizace výukových programů a vzdělávacích akcí, podpora sítě SEV a ekoporaden, poradenské centrum pro EVVO, zázemí pro fungování SOK EVVO a následně Lísky

• ČSOP 63/01 Centauera Uherský Brod – realizace osvětové činnosti v oblasti trvale udržitelného rozvoje

• ČSOP Vsetín se sídlem ve Valašském Meziříčí – realizace osvětové činnosti v oblasti trvale udržitelného rozvoje na Valašsku

• Města Uherské Hradiště a Kroměříž – vytvoření nového místa projektového pracovníka, který bude koordinovat partnerství s NNO a zavádět principy projektu do praxe.

V rámci modulu Zelená pro Zlínský kraj vznikla Líska – občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. Pracovníci projektu mimo jiné pracují na strategických dokumentech, rozvíjí krajský a místní systémy EVVO, spravují databáze, podílí se na tvorbě sítě škol a neziskových organizací. Další klíčovou aktivitou modulu je vznik a fungování Kanceláře pro EVVO ve Zlínském kraji, která slouží jako informační, poradenské a podpůrné centrum pro nositele EVVO. Trojici klíčových aktivit uzavírá stabilizace a rozvoj středisek ekologické výchovy a ekoporaden. V současnosti je pomoc poskytována 17 organizacím ve Zlínském kraji.

V pátek 29. února 2008 byl velký evropský projekt Zelená pro Zlínský kraj – environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji ukončen. 

V období březen 2006 – únor 2008 16 členný tým v rámci modulu dokázal: 

• založit občanské sdružení Líska (21. března 2007),
• založit a zajistit fungování Kanceláře pro EVVO ve Zlínském kraji,
• připravit 3 setkání Stálé oborové konference EVVO a 2 členské schůze Lísky,
• metodicky, finančně a personálně podpořit 6 středisek ekologické výchovy, 
• spolupracovat se 17 středisky ekologické výchovy a ekoporadnami ve Zlínském kraji,
• podat společný projekt na MŠMT a připravit I. Hradišťské Lískování,
• pomáhat místním systémům EVVO,
• připravit 26 vzdělávacích akcí pro 515 účastníků,
• vytvořit 1 vzdělávací program – dvouletý kurz „Vzdělávání SEV a NNO“,
• připravit a prožít 125 porad, pracovních schůzek, setkání a jednání,
• zajistit Cenu za přínos k rozvoji a stabilizaci EVVO ve Zlínském,
• připravit 20 dalších aktivit, zejména akcí pro veřejnost,
• připravit a odeslat 37 e-mailových „info balíčků“ a zvýšit počet adresátů ze 104 na 290,
• založit a plnit webové stránky

www.zelenaprozk.czwww.liska-evvo.cz,
• připravit publikaci o EVVO ve Zlínském kraji, propagační materiály, články, tiskové zprávy, postery a prezentace s cílem zviditelnit a pozitivně prezentovat EVVO,
• vytvořit Krajský kalendář akcí EVVO ve Zlínském kraji,
• připravit, realizovat a zpracovat Monitorování subjektů v EVVO, Analýzu vzdělávacích potřeb pracovníků SEV, Marketingový průzkum pro SEV a Kancelář pro EVVO, Monitorování potřeb MŠ, ZŠ a SŠ v EVVO a supervizi pro SEV a Lísku.

To vše pro zhruba 13 000 podpořených osob.